Kutatható Dr. Császár Elemér irathagyatéka

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Ahogy azt korábban ígértük, online kutathatóvá, letölthetővé tesszük Dr. Császár Elemér irathagyatékát. 

A beszkennelt dokumentumokat témánként egyben lehet letölteni. Az iratok teljes egészében, a kéziratok (lévén azok nem történeti, hanem szakmai témájú írások) címlapjukkal szerepelnek.

A jobb áttekinthetőség kedvéért a kapott iratjegyzék számozásához igazodtunk a fájlok digitalizálásakor. Ezért az egy oldalas dokumentumok kép, a több oldalasok pdf formában találhatók meg a linkeken letölthető tömörített fájlban.

I. Életrajzi adatok

1 Életrajz Teljes Császár Elemér által gépelt és aláírt önéletrajz, 1930-tól további adatok kézzel írva. (Ez az életrajz valószínűleg a szegedi állás pályázatának melléklete)
2 Önéletrajz, betöltött állások felsorolása Teljes Betöltött állások kézzel írt felsorolás 1928.dec.21-el lezárva
3 Életrajz Teljes Nem tudni ki, valószínű a bátyja által írt életrajz, talán a rehabilitációs eljáráshoz beadott anyaghoz
4 Érettségi bizonyítvány Teljes A csurgói református főgymnasiumtól 1910. évi június hó 24-én 6. szám alatt  kiállított érettségi bizonyítvány
5 Egyetemi tanulmány, Császár Elemér leckekönyve Teljes Budapesti királyi magyar egyetem bölcsésztudományi karán kiállított 7062-es számú leckekönyv öt oldalának másolat. Budapesti királyi magyar egyetem bölcsésztudományi kar rendes  hallgatója. Tanulmányait befejezte 1913/14 tanév II. szakában
6 báró Eötvös József Collégiumi tagság Teljes báró Eötvös József Collégium tagja, ezt  az egyetemi leckekönyv 1. oldala is bizonyítja
7 Egyetemi végbizonyítvány Teljes Budapesti királyi magyar tudományegyetem bölcsészettudományi kar végbizonyítványa 33. szám 1919/1921. Ezt a 3.pontban szereplő leckekönyv 37-38 oldala is bizonyítja
8 Értesítő  Teljes Középiskolai tanárképzés során kapott 1963. és 1574. számú értesítők
9 Bizonyítvány (tanári végzettség igazolása) Teljes Egyetemi tanulmányainak befejezése után az 1914-1915 iskolai évben a budapesti m.kir. tanárképző-intézet gyakorló-főgimnáziumában, mint ösztöndíjas rendes tag működött. Bizonyítványát 1915. július 1. keltezéssel adták ki. Kézzel írt önéletrajzában az szerepel, hogy középiskolai tanári oklevelet 1915. április 19-én 4966 számon kapott. Oklevél a hagyatékban nem található.
10 Munkaviszony igazolása (Pápa) Teljes 1915.10.18-1921.02.01-ig a pápai református gimnáziumbanműködött  rendes tanári minőségben. Tanított mennyiségtant és természettant, végzett osztályfőnöki teendőket, volt tanári kari jegyző.
11 Állami alkalmazás iránti kérelem Teljes M.KIR.VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI Államtitkár válasza  Császár Elemér állami alkalmazás iránti kérelmére
12 Kérvény budapesti középiskolai  tanári kinevezéshez Teljes Kérvény gróf Apponyi Alberthez, melyben Császár Elemér mat.-fiz szakos pápai ref főgimnázium rendes tanár kéri, hogy budapesti állami középiskolába rendes tanárrá nevezzék ki. A hivatkozott mellékletek nincsenek a levélhez csatolva, megtalálhatók az életrajzi adatok között.  A kérvény második lapján Közoktatási Népbiztossághozazonos tárgyban írt levéltervezet olvasható. 
13 Kérvény budapesti református főgimnáziumi  tanári kinevezéshez Teljes Cs E mat.-fiz szakos pápai ref főgimnázium mennyiségtan-természettan szakcsoportú rendes tanár kéri, hogy budapesti református főgimnázium mennyiségta-természettan szakcsoportú  rendes tanárrá nevezzék ki. Ezen kérvényhez is csatolta az előző kérelem mellékleteit. 
14 Doktori oklevél Teljes 1920.08.03-án hitelesített másolat (+ eredeti példány külön)
15 Lehetséges tanársegédi állás Teljes Fröhlich Izidor levelében bizalmasan közli, hogy  a II. sz. kisérleti phizika tanszéken az első tanársegédi állás megüresedik, melyre javasolja Cs E-t.
16 Munkaviszony igazolása (Pázmány Péter tudományegyetem) Teljes 1921.02.01-től 1922.08.31-ig tanársegéd, majd  1922.09.01-től adjunktus 1936. 04?(kézzel írva) kir.magy. Pázmány Péter tudományegyetem gyakorlati fizikai intézetében.
17 Eskütétel szövege Teljes 1921.11.04-én Budapesti kir.magy. Tudományegyetemen tett eskű szövege
18 Magántanári oklevél Teljes Magántanári oklevelét  a Budapesti kir.magy. Pázmány Péter tudományegyetem bölcsészettudományi kara 2032/1923-24 D sz. adta ki. A Kar ezen határozatát  a Vallás- és közoktatási miniszeter 1924. július 6-án 62915/1924 számon jóváhagyólag tudomásul vette.
19 Fizikusok támogatása MTA tagsághoz Teljes A hazai fizikusok nyilatkozata Császár Elemérnek a Magyar Tudományos Akadémia tagjává való megválasztásakor. Aláírók Fröhlich Izidor, Tangl Károly , Rybár István, Fröhlich Pál, Ortvay Rudolf.
20 Meghívás Szegedre Teljes M.Kir.Ferencz József Tudományegyetem Matematika és Természettudományi Kar e.i. dékánja levelében meghívja az üresedésben lévő elméleti fizikai tanszékre.
21 Kérvény szolgálati évek igazolásához Teljes gróf Klebersberg Kuno m.kir.vallás- és közoktatásügyi miniszternek írt kérelem, hogy a szegedi egyetem be tudja számítani az előző egyetemi tanári szolgálati éveket (ezt a szegedi egyetem meghívásában [22. tétel] kérte és az igazolás a pályázati anyag [25.] rész volt.)
22 Császár Elemér kérelme Szegedre helyezés támogatásához Teljes Klebersberg Kuno m.kir.vallás- és közoktatásügyi miniszternek írt kérelem a szegedi állás elvállalásának támogatásához. (levél mellékletei hiányoznak.) A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalában  1026.D.sz. 1929/30  számon iktatott levél.  
23 Szegedi állás elnyeréséhez szükséges pályázati anyag  Teljes Budapesti kir.magy. Pázmány Péter tudományegyetem bölcsészettudományi kar dékánjának kísérő levele, melyben megküldi szegedre Császár Elemér pályázatát 
24 Szegedi válaszlevél a pályázat visszavonására Teljes Szegedi tudományegyetem sajnálatát fejezi ki, hogy Császár Elemér visszavonta pályázati kérelmét.
25 Kérelem Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre való kinevezéshez Teljes Dr Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter  támogatásának kérése  M.Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészeti Osztályán üresedésben lévő kémiai fizikai tanszékre történő kinevezéshez 
26 Magyar Fénykutató Bizottság  Teljes Magyar Fénykutató Bizottság tagjai közé választottá
27 Pécsi kinevezés: egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá Teljes A magyar királyi vallás és közoktatási miniszter 25.986/1938 sz. IV. levelében kinevezi a pécsi magyar kir. Erzsébet tudományi egyetem orvostudományi kar fizikai tanszékére.  Az eskütétel 1938. aug. 13-án volt. 
28 Pécsi kinevezés: egyetemi nyilvános rendes tanárrá Teljes  A magyar királyi vallás és közoktatási miniszter 34.860-1940 szám IV. levelében kinevezi a  pécsi magyar kir. Erzsébet tudományi egyetem orvostudományi kar fizikai tanszékére.
29 Dékáni kinevezés Teljes Dr Márffy Ede a József Nádor egyetem ny.r.tanára levélben gratuál a pécsi orvosi fakultás dékánjává történő kinevezéshez.
30 Császár Elemér üdvözlő beszéde Teljes Császár Elemér üdvözlő beszéde Fenyvessy Béla prof. 25 éves professzori jubileuma alkalmából (kivonatosan megjelent a Pannónia c. folyóirat 1943. évi kötetében)
31 1944-ben elrendelt igazoltatás Teljes M.Kir. Erzsébet Tudományegyetem rektorának levele a keresztény származást igazoló eljárásról
32 Pécsre történő visszatérés sürgetése Teljes Dr Entz Béla levélben közli, Császár Elemér  ápr.1-től csak az igazolási eljárás lefolytatása után térhet vissza Pécsre.
33 Igazoló bizottság előtti meghallgatás ideje, helye Teljes Dr Entz Béla levélben közli, Császár Elemérrel az egyetem részéről kiküldött  igazoló bizottság előtti meghallgatás idejét, helyét.
34 Háború utáni "Igazoló nyilatkozat" Teljes Háború utáni "Igazoló nyilatkozat"  előre nyomtatott kérdések és a nyilatkozat. Gépelt, de nincs aláírva
35 Igazoló bizottság hatásköre Teljes Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem rektora közli, hogy csak az egyetemhez kiküldött igazoló bizottság igazolása érvényes 
36 Fellebbezés elutasítása Teljes Pécsi Egyetemről történő eltávolításának fellebbezését a pécsi egyetem tanács elutasítja
37 Műegyetemi tanárok Igazoló bizottságának határozata Teljes József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Császár Elemért igazoltnak nyílvánítja
38 Pázmány Péter tudományegytem igazoló bizottságának  határozata Teljes Pázmány Péter tudományegytembölcsészeti karának  Igazoló Bizottsága Császár Elemért igazoltnak nyílvánítja
39  Felmentés és kinevezés kérése  Teljes Levélben kéri a Magyar Földművelésügyi minisztérium nevében Mészáros miniszteri tanácsos a Vallás- és Közoktatásügyi minisztert, hogy a Magyar Agrártudományi Egyetem Tanácsának előterjesztésére  Császár Elemért 1946/47 tanévben mentse fel a pécsi egyetemen végzett tanszékvezetői tevékenysége alól, hogy a Magyar Agrártudományi Egyetemen fizikai és matematikai előadásokat tartson. 
40 Elbocsátás megsemmisítésének kérése Teljes Miniszterelnöktől Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumi 20. számú  bizottsága 1946. aug. 22-én hozott 119353/1946.VI.ü.o. sz. határozatának, elbocsátásának megsemmisítését kéri.  A kérvény előlapjára ceruzával írva a kérvény sorsa.
41 Elbocsátó határozat megsemmisítése Teljes Magyar Miniszterelnökség 30927/946 M.E.sz.IV.ü.o. határozatában megsemmisítette a Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter rendelete szerinti 20. számú elbocsátó bizottság elbocsátó határozatát
42 Agrártudományi Egyetem felkérése Teljes Szabó Béla, mint a Magyar Agrártudományi Egyetem Kert és Szőlőgazdaságtudományi Karán szervezett egyetemi munkástanfolyam tanulmányi bizottságának  elnöke felkéri Császár Elemért mennyiségtan tanítására.  
43 Agrártudományi Egyetem felkérés megismétlése  Teljes Felkérést az új tanulmányi bizottsági elnök, dr Takács Imre megismételte
44 Munkahely: RÖNTGEN Rt. Gyömrői út 128. és Röntgen Javító és szerelő vállalat Teljes Röntgen és Orvosi Készülékek Gyárában (RÖNTGEN Rt. Gyömrői út 128.) dolgozik 1952.04.15-1954.10.14. között,  majd áthelyezik a Röntgen Javító és Szerelő Vállalathoz, ahol 1954.10.15-től haláláig dolgozott. Különösen az utóbbi helyen tág lehetőséget kapott tudományos munkájának folytatásához. 
45 L.H.Graytől kért folyóirat Teljes Ez a levél bizonyítéka annak, hogy haláláig folytatta tudományos munkásságát
46 Levél Császár Elemérnek Teljes Ez a levél bizonyítéka annak, hogy haláláig folytatta tudományos munkásságát
47 Szabadságkérelem Teljes 1955. augusztus 8-tól szabadságot kért. (1955. augusztus 7-én meghal)
48 Halotti anyakönyvi kivonat Teljes  
49 Tervezett cikk Császár Elemér emlékezetére Teljes Magyar Radiológia Orvosi szaklap szerkesztője dr Végh József főorvos "Magyar radiológia úttörői" rovatban cikket tervezett megjelentetni. A cikket lásd alább, a kiadványok között, a Magyar Radiológia 1957. IX. évfolyam 2. szám.

II. Perekkel kapcsolatos iratok

1 Megjegyzés az igazoló bizottság határozatához Teljes A IV. sz.  igazoló bizottság határozata nincs meg, tartalma ismeretlen. A határozathoz Császár Elemér megjegyzéseket tett. A megjegyzés tervezet első gépelt, ceruzás bejegyzésekkel kiegészített oldala van meg.  A tervezetből látható, hogy az igazoló bizottság határozata 1945. szeptembere előtt keletkezett, mert 1945 szeptemberében benyújtott egy fellebbezési beadványt.
2 Pekár Mihály levele Teljes Még 1939-ben írt levél. Ez a levél Császár Elemér perénél érdekes. Az Ernst féle ügynél leírtakhoz bizonyíték.
3 Valószínű az Igazoló Bizottságnak összeállított anyag Teljes Császár Elemér által összeállított, aláírt részletes anyag. Az első oldalon ceruhás kiegészítésekkel. Valószínű az Igazoló Bizottság részére írta. Részletesen leírja I. Ernst -féle ügy II. Zsidó-kapcsolatú hallgatók felvétele III.Zsidó hallgatók minősítése IV. Jaksics-ügy V. Dolmányosné ügye VI. Professzori működés. Vélhetően több  alkalommal a védelem is felhasználta.
4 Igazoló jelentés Teljes Nem tudni milyen célból készült, az előzőekben közölt anyag módosított változata
5 Igazoló jelentés Teljes Dátum nélküli , részben módosított leírás. Nem tudni hova lett beadva.
6 Császár Elemér ellen indított perben hozott ítélet Teljes Dr Mansfeld Géza a Pécsi Járásbíróságon becsületsértés miatt indított pert Császár Elemér ellen, mely alól Császár Elemért felmentették.
7 Fellebbviteli büntetőbíróságon készült jegyzőkönyv Teljes A Fellebbviteli büntetőbíróság 1946.dec.17-i tárgyaláson készült jegyzőkönyv. Mindkét fél részéről az ügyvédek voltak jelen. Császár Elemért sógora dr Rihmer János képviselte. 
8 A fellebbviteli tárgyalás Teljes dr Rihmer János ügyvéd 5 db  levele, az 1946.12.17-i tárgyaláson elhangzottakkal kapcsolatosan, illetve a  további teendőkről, mivel Mansfeld Géza nem akar beletörődni az első tárgyaláson  hozott felmentő ítéletbe.
9 Fellebbviteli Büntetőbíróságnak írt levél Teljes A Fellebbviteli büntetőbíróság 1946.dec.16-i (helyesen 17-i???)tárgyalásán mindkét fél részéről az ügyvédek voltak jelen. Császár Elemért sógora dr Rihmer János képviselte. A mellékelt levél tervezetben Császár Elemér reagál a tárgyaláson elhangzottakra
10 Dr Heller Erik levele Teljes Császár  Elemér elküldte az előbbi pontban csatolt levéltervezetét dr Heller Eriknek. Heller Erik levélben válaszolt.
11 MTA-nak írt levél Teljes Az Akadémia 1947.április 28-án tartott ülésén Mansfeld kezdeményezte Császár Elemér kizárását. Ezen indítvány elutasításához  részletes indoklás van hét gépelt oldalon
12 MTA-nak írt levél Teljes Császár Elemér kéri, hogy az M.T. Akadémia Mansfeld Gézát zárja ki tagjainak sorából. Indoklása szerint, bár ő előzékenyen járt el a megnyert per után (Császár Elemér Mansfeld Bélát feljelentette az igazoló bizottsághoz benyújtott feljelentése miatt. A pécsi kir. Járásbíróság B.12765/1945. számú büntetőőarancsot adta ki. Császár Elemér a büntetés végrehajtását nem kívánta, 1946. jan.21-i tárgyaláson megelégedett a büntetőparancsban kifejezett elvi bírói állásfoglalással) súlyos, alaptalan vádakat intézett ellene az Akadémián
13 Népügyészségi eljárással kapcsolatos előterjesztés Teljes Dr Mansfeld Géza a pécsi népügyészséghez benyújtott  IV.886/1945 sz. feljelentése nincs meg. Császár Elemér 65223/1948.jun.9. sz. beadványában kérte  a  pécsi népügyészségen folyó eljárás felülvizsgálatát, megszüntetését. (Ez az anyag sincs meg) Közben a pécsi népügyészségről az iratok az igazságügyi minisztériumhoz kerültek (száma 76079/X. 1948.)  Ehhez az ügyirathoz írt hat oldalas mellékletet Császár Elemér . Ebből lehet következtetni a feljelentés tartalmára, a népügyészségen folyó eljárásra. Az Igazságügyi minisztérium válaszára vonatkozó adatok nem találhatók a hagyatékban, ezután  a vádirat a fellelhető anyag.
14 Vádirat Teljes A pécsi népügyészség 1948.Nü 783/3 számú vádirata (öt gépelt oldal, aláírás nélkül) Vezető népügyész Dr Huszár István.
15 Tárgyalás megkezdése Teljes A Független Néplap cikkében számol be a tárgyalásról. A cikk szerint 1948. december 4-én kezdődött a per és még aznap előzetes letartóztatásba helyezték.
16 Orvosi bizonyítvány Teljes Dr Tompa Kálmán orvosi bizonyítványa, hogy a korábbi, felsorolt betegségek miatt kerülendő a meghülés, kemény ülőhely, fekhely stb. Egy aláírt gépelt és egy másolat aláírás nélkül
17_1  Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Egy oldalon két nyilakozat: 1. Dr Balázs Győző (zsidó származású) köszönő levele.        2. Pécsi hallgatók nyilatkozata. Aláírók: Dr Rajka Ödön r.főorvos apa György fia helyett (1943/1944-ben volt hallgatója). Dr Balogh János mb orvos  (1940/41). Dr Lichnerné Keresztes Ida r.egyet.tanársegéd (1938-1942). Dr Lelkes Károly tanársegéd (1940/41) 
17_2   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Egy oldalon három zsidó származású hallgató felvételével kapcsolatos köszönő levelek: 1. Dr Balogh János egyetemi gyakornok 2. Dr Balázs Győző főorvos fiának felvételéért  3.  Dr Rajka Ödön fiának felvételéért 
17_3  Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Erdélyi és Szabó laboratóriumi felszerelések, tanszerek és precíziós mérlegek gyárának tulajdonosai
17_4   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Dr Vajda Sándor orvos, gimnáziumi osztálytárs nyilatkozata
17_5   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Dr Preusz Ernő vegyészmérnök, szabadalmi ügyvivő nyilatkozata
17_6   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes 1945.06.06-án kelt "Pécsi hallgatók nyilatkozata" -nak részben megismétlése. A négy aláíróhoz aláíróként csatlakozott Dr Kanizsay Irén OTI közp. Kórházának segédorvosa (1940-44) MDP és volt kommunista párt tagja is.
17_7   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Fővárosi Neveléstudományi Intézet igazgatója Dr Stollár László és Schiró Ödönkörz.isk. felügyelő 1942-1948.09.20 időszakról nyilatkozik
17_8   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Dr Jávorka Sándor MTA ig. és r. tag nyilatkozata
17_9   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Dr Lengyel Géza egyetemi nyilvános, rendes tanár Tanuk: Dr Surányi János és Dr Páter Balázs
17_10   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Egy oldalon két nyilatkozat. 1. Dr Grosch Károly pécsi szigorló kormánybizt. nyilatkozata 2. Dr Soós József egyetemi nyílvános rendes tanár igazolja, hogy Császár Elemér származását nem kifogásolta.
18 Ítélet Teljes A pécsi népbíróság Nb. 1057/1948/11. számú ítélete (hét gépelt oldal, aláírás nélkül) dr Simándi György jb. a tanács elnöke, Mahó Lajos, Herr József,Csiszár János, Tamás Antal népbírák
19 Semmisségi panasz indoklása Teljes A pécsi népbíróság Nb. 1057/1948/11. számú ítélete ellen (Két példányban, hat gépelt oldal, aláírás nélkül) Dr Császár Elemért Dr. Péterfy Lajos ügyvéd képviselte (bp.VII.Damjanich u. 31/c). Az ügyvéd által készített panasz nincs meg, csak Császár Elemér által készített indoklás.
20 Fellebbviteli tárgyaláson hozott ítélet Teljes A Népbíróságok Országos Tanácsa a népbírósági ítélet mellékbüntetését súlyosbította, állás és nyugdíjvesztésre ítélte.
21 Rabkórházból írt levél Teljes Rabkórházból a hugának írt levél.
22 Büntetés félbeszakítás iránti kérelem Teljes Testvére, Császár Ilona Gerő Ernő államminiszterhez írt kérelmében, látogatás során tapasztaltak alapján, kéri a bűntetés félbeszakítását, hivatkozik arra, hogy 145757/ 1949. számon már benyújtott egy kérvényt 1949. december 8-án az Igazságügyi minisztériumhoz is.
23 Valószínű ez is a rabkórházból írt lap. Teljes Érdekes a könyvekre, közlönyökre és a Röntgen Rt.-re történő hivatkozás
24 Kegyelmi kérvény beadása Teljes Testvérének, Császár Ilonának az igazságügyi miniszterhez írt  kegyelmi kérvénye 
25 Kegyelmi kérvény mellékletei  Teljes  1928-ban kelt,  "A hazai fizikusok nyilatkozata" Császár Elemérnek a Magyar Tudományos Akadémia tagjává történő megválasztásakor ; Császár Elemér irodalmi munkássága ; A Röntgen-ergométer rövid ismertetése ; Dr M. Planck Nobel-díjas berlini professzor 1929.07.24-én írt levele ; Prof. E.Gehrcke berlini fénytani intézet igazgatójának 1929.07.11-én írt levele
26 MTA levele Teljes Akadémia elnöke , dr Rusznyák István visszautasítja a kegyelmi kévény továbbítását 
27 Márianosztrai levelezőlap Teljes Börtönbüntetése idején kéri W.Westphal Physik c. könyvét, ez valószínűsíti, hogy börtönbüntetés  vége felé tudományos munkát végzett
28 Márianosztráról kijelentkezés Teljes Mivel időközben lakását elvették, ezért lánytestvéreinek meghagyott lakásba, Budapest Szabolcska utca 5. szám alá távozik

III. Tudományos és oktatási munkássága, publikációk, jegyzetek

1 Dr Császár Elemér irodalmi munkássága Teljes Dr Császár Elemér által összeállított, gépelt anyag irodalmi munkásságáról 1914 és 1928 között. Külön felsorolva  azon külföldi irodalmat, ahol Császár Elemér munkáira hivatkoznak.
2 Dr Császár Elemér irodalmi munkássága Teljes Dr Császár Elemér által összeállított, gépelt anyag irodalmi munkásságáról 1916 és 1938 között
3 Kísérleti vizsgálatok a fekete sugárzás terén  "Pályázati tervezet" Teljes "Pályázati tervezet a Than-alapra kitűzött fizikai pályatételre" A Planck sugárzási törvényének kísérleti igazolására vonatkozó pályázatát 1914-ben nyújtott be. A pályázat melléklete a mérések költségeket is tartalmazza. A pályázat tervezetben  utólag írtak szerint "A jutalom elnyeréséről határozat: 1258/1922-23.D.sz. " (Ez nem található a hagyatékban.) 
4 Értesítés fizikai pályadíj elnyeréséről Teljes A Bölcsészettudományi kar megbízza a pályamunkatervezet kidolgozásával
5 Pályamunka kidolgozásának határideje Teljes Hivatalos bizonylat a Than Károly féle 600 koronás fizikai pályatételre benyújtott "kísérletivizsgálatok a fekete sugárzás terén"  pályamunkatervezet elfogadásáról
6 Pályázat határidejének módosítása Teljes Magyar Tud. Egyetem Bölcsészettudományi Karának Dékáni Hivatala 1072 1918/19 levele Császár Elemér ref. Főgymnasiumi rendes tanárnak
10 Komplex változó függvénytana Elliptikus függvények Összegzés csillagtartományban Taylor sor összegzése a csillagtartományokban Címlap Pápán 1920-ban írt értekezések: Komplex változó függvénytana Elliptikus függvények Összegzés csillagtartományban. Valószínű ebben az időszakban írta "A Taylor sor összegzése a csillagtartományokban " című munkáját is. A kéziraton szereplő pecsét olvashatatlan
11 Fizikai és kémiai kísérletek Címlap Fizikai és kémiai kísérletek a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium hallgatói számára. 
13 Levéltervezet Műegyetemi Tanácsnak Teljes Magántanári képesítésének elismerését kéri a Magyar Királyi József Nádor  Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Karán. A levéltervezethez írt életrajz szerint 1928-ban külföldi tanulmányokat végzett a Berlinben  Phys.-Technise Reichsanstalban
14 A mezőgazdasági és állatorvosi fizika oktatásának bővítése Teljes Ismeretlen célból, kinek, hova, mikor írt értekezés "A műegyetemi mezőgazdasági és állatorvosi fizikai oktatás kimélyítésének indoklása" címmel. Vélhetően 1934 után íródhatott.
15 Az agro és biofizika szerepe Teljes Ismeretlen célból, kinek, hova, mikor írt értekezés "Az agro és biofizika szerepe a mezőgazda- és állatorvos-képzésben"címmel.  Vélhetően 1934 után íródhatott.
 16_1  Szabadalommal kapcsolatos iratok Teljes Dr Preusz Ernő szabadalmi ügyvivő levele, melyben közli, hogy a szabadalom bejelentés megtörtént.
16_2   Szabadalommal kapcsolatos iratok Teljes Magyar Kir. Szabadalmi Bíróság iktató hivatala Dr Császár Elemér magántanár, adjunktus"Készülék a röntgensugárzás energiájának mérésére" című találmányát 9354 szám alatt beiktatta.
16_3   Szabadalommal kapcsolatos iratok Teljes Szabadalom bejelentésének , valamint 1.évi díjának költsége
16_4   Szabadalommal kapcsolatos iratok Teljes Benyújtott dokumentáció
16_5   Szabadalommal kapcsolatos iratok Teljes 112503 sz. szabadalmi okirat
16_6   Szabadalommal kapcsolatos iratok Teljes Dr Preusz Ernő szabadalmi ügyvivő levélben megküldi a 112503 számú magyar szabadalmat.
17 Magyarság című lapban  Teljes  
18 Császár Elemér és találmányának  méltatása Teljes Erdélyi Múzeum-Egyesület által 1935-ben kiadott közlönyben méltatták Császár Elemért. Ezt a cikket 1985. szeptemberi számában a "TUDOMÁNY) c. folyóirat (a Scientific American magyar kiadása) újraközölte.
19 Német szabadalmi oltalom Teljes 1936.08.26-án kelt levélben közöltek szerint 635.801 számon német szabadalmi oltalmat kapott 
20 Német szabadalmi hivatal levelének fordítása Teljes Dr Preusz Ernő levele
21 Árajánlat, a röntgen-ergométer rövid ismertetése Teljes Árajánlathoz a röntgen-ergométer rövid ismertetése
22 Készülék eladás Teljes Országos Társadalombiztosítási Intézet 15-5158/1939 számú levelében a baleseti kórház és az új röntgenrendelő részére röntgengépeket vásárol
23 Orvosi fizika Címlap Vélhetően az orvosi egyetemen történő fizika oktatáshoz készített jegyzet töredék: 61-221 oldal, majd 430-443 oldal, a végén még be van téve a 275., 
25 Meghívó Teljes Meghívó a Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának Felolvasó ülésére
26 Meghívó Teljes Orvosi továbbképző tanfolyam Pécsett. A tanfolyamon előadást tartott Császár Elemér is
27 Gyakorlatokhoz jegyzetek Címlap Beazonosítandó kézirat, valószínű, hogy Pápán, mint középiskolai tanár készítette a gyakorlatok tartásához szükséges 35 vázlatot, de felhasználhatta a műegyetemi mezőgazdasági és állatorvosi fizikai oktatásnál is?
28 Beazonosítandó kéziratok Címlap 43-89 oldalig terjedő leírás lehetséges, hogy  Planck -féle sugárzási formulának egy levezetéséhez tartozik?
29 Beazonosítandó kézirat Címlap Beazonosítandó kézirat, valószínű, hogy a "A Röntgen-sugárzás és gyakorlati alkalmazása " című könyv kézirata
30 Beazonosítandó kéziratok Címlap Maxwell függvény, A röntgen ergométer leírása és használata, A röntgensugárzás energiájának mérése III. rész, III. Az ionos kamra alkalmazásának határai
31 A quantumelmélet,       A quantumelmélet főbb eredményei Címlap Cikk tervezetek. A cikkek végén található idézetek jegyzéke szerint valószínű, hogy 1916-1917-ben keletkeztek.  A füzet végén  1914-ben végzett gyakorlatok leírása szerepel. 
32 Peck Blanka Fizikai laboratóriumi jegyzete. Címlap Dr Ribár István és Dr Koren Dénes vezetése mellett készített kísérletek jegyzéke. Császár Elemér felhasználta az általa tartott  gyakorlatokon. Ezért köszönetet is mondott
33 Röntgensugárzás  Címlap Pilismaróti Bozóky László jegyzete Császár Elemér 1932-1933 tanévben tartott előadásain.
34 Orvosi fizikai gyakorlatok Címlap A füzet a gyakorlatok jegyzékét tartalmazza
35 Francia előadás  vázlat Címlap Francia előadás  vázlat

IV. Kiadványok

1 Planck sugárzási elméletének újabb módosítása Címlap Budapesti Magyar Tudományegyetem Bölcsészeti Karának benyújtott Bölcsészet-doktori értekezés Különlenyomat a M. Tud. Akadémia  Matematikai és Természettudományi Értesítője XXXVI.kötetéből
2 A világjáró rakéta  Címlap  Természettudományi Közlöny 60. kötet 23. szám 873. füzet 1928.  december 1. 
5 A világjáró rakéta II. Címlap Természettudományi Közlöny 60. kötet 24. szám 874. füzet 1928. december 15.
6 A hangos film Címlap Különlenyomat a Természettudományi Közlöny 1929. évi december 1-i számából
7 A kvantumelmélet Címlap Különlenyomat a Természettudományi Közlöny Pótfüzetének 1930. évi 1-3 számaiból
8 A Röntgen-sugárzás technikai alkalmazása Címlap Császár Elemér előadta 1931 március 13-án tartott Népszerű Természettudományi Estélyen. Külön lenyomat a Természettudományi Közlöny 1931. évi 935-938. füzetéből.
9 Időbeli és hullámmechanikai középértékek Címlap Különlenyomat a Matematikai és Természettudományi Értesítő 1931. évi XLVIII. Kötetéből
10 A röntgen-sugárzás energiájának mérése I. és II. (Különös tekintettel az orvosi dózis-mérésre) Címlap Különlenyomat a Matematikai és Természettudományi Értesítő 1934. évi LII.kötetéből
11 A röntgen-sugárzás és gyakorlati alkalmazása Címlap A Kir. Magy, Természettudományi Társulat kiadásában megjelent könyvnek csak a borítója szerepel a hagyatékban
12 Az új hangos film  Címlap Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1936. évi kiadványa
13 A rövidhullámú gyógykezelés fizikai alapelvei Címlap Természettudományi Közlöny 68. kötet, 13-14 szám,  1055-156. füzet 1936. július 1-15
14 A röntgen-dózismérés újabb útjai Címlap Külön lenyomat Magyar Röntgen Közlöny 1936. november-decemberi számából
15 A sugarak világa Teljes A Kir. Magy, Természettudományi Társulat kiadásában megjelent füzet hiányos, csak a 17-56 oldal szerepel a hagyatékban
16 A hullámmechanikai perturbáció számítás egyszerű megalapozása Címlap Kézzel írt előadás, mely elhangzott   M.T.Akadémia III.osztályának 1938.május 16-án tartott ülésén
17 A hullámmechanikai perturbáció számítás egyszerű megalapozása Címlap 1938.május 16-án tartott ülésen elhangzott előadás nyomtatott változata javításokkal a nyomtatott szövegben és valószínűleg hozzá tartozik még négy kézzel írt kiegészítő oldal.
18 Az elektronmikroszkóp Címlap Különlenyomat a PANNONIA folyóirat VII. kötetéből
19 A fekete sugárzás törvényei I. és II. rész Címlap Magyar Tudományos Akadémia  Matematikai és Természettudományi Értesítője LXI. kötetéből
20 Toperczer Johanna dr.: Dr Császár Elemér Címlap Magyar Radiológia 1957. IX. évfolyam 2. szám
21 Dr Bárány János : A Császár-féle Ergometer Címlap Magyar Radiológia 1958. X. évfolyam 2. szám
22 Dr Bárány János : A Császár-féle Ergometer Címlap Külön lenyomat Magyar Radiológia 1957. X. évfolyam 2. számából
23 Die Energiemessung der Röntgenstrahlung Címlap Strahlentherapie 67.kötet 322-334.oldal (Német   Radiológiai Társaság folyóirata)

V. Bel- és külföldi egyetemek, intézmények professzorainak, igazgatóinak nyilatkozata Császár Elemér tudományos munkásságáról

1 Walther Hermann Nernst Teljes Walther Hermann Nernst német fizikokémikus, kutatási eredményeiért 1920-ban a kémiai Nobel-díj kitüntetettje lett. 
2 C.H.F. MÜLLER Teljes Bécs
3 C.H.F. MÜLLER Teljes dr Müller újabb levele
4 E.Gehrcke  Teljes E. Gehrcke berlini fénytani intézetigazgató  nyilatkozata Császár Elemér tudományos munkásságáról. Ez a levél 1938.03.08-án a Kegyelmi kérvényhez mellékletként csatolva
5 Dr M. Planck Teljes Planck 1918-ban kapott Nobel díjat. Levele 1938.03.08-án a Kegyelmi kérvényhez mellékletként csatolva
6 K. Frik Teljes Berlin
7 Institut Henri Poincaré Teljes Párizs
8 Institut Henri Poincaré Teljes Párizs
9 Went István levele Teljes Debreceni  EgyetemÉlettani és Általános Kórtani Intézet igazgatójának levele
10 Dávid Lajos  dékán levele Tass Lajosnak Teljes Debreceni M.Kir. Tisza István Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar dékánjának, pákói Dékán Lajos  levele Dr. Tass Antal observatoriumi igazgatónaknak
11  Dr Bodnár János Teljes Debrecen Egyetemi Élettani és Általános Kórtani Intézet
12 Boleman Géza levele Teljes Soproni M.Kir.József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó és Erdőmérnöki Kar Elektronikai Tanszék 
13 Gy. Banai Teljes Iránból írt levél elveszett, csak a borítéka van meg
14 Dr J.Zakovsky levele Teljes  Bécsi egyetem
15 Dr J.Zakovsky levele Teljes  Bécsi egyetem
16 Dr M. Planck Teljes Berlini egyetem
17 Giuseppe Palmieri Teljes Bolonyai egyetem
18 Gertl Schreiber Teljes Berlini egyetem
19 Henrich Guthmann Teljes Frankfurt
20 Dr. Y. Koga Teljes Japán
21 Dr Georg Orbán Teljes Beszámoló a berlini egyetemen végzett kutatómunkájáról, Geiger professzorról

VI. Hagyatékban található egyéb, nem besorolható iratok

1 Gyászjelentés Teljes  
2 Temetés költségei Teljes  
3 Szabadságpénz kérése és elutasítása Teljes  
4 M.Kir.Erzsébet Tudományegyetem Élettani Intézete Teljes Beszámoló az egyetemet ért háborús pusztításról
5 Lakóhely igazolása Teljes  
6 Szerkesztői nyilatkozat Teljes Levél tervezet, melyben közli, hogy 1916-ban a Math. És Phys. Lapokban megjelent cikkének szerzőjeként tévesen szerepel Tomits Iván, a szerző valóságban Császár Elemér.
7 Levéltervezet töredék Teljes Állíttassék fel a kolozsvári egyetemi zászlóalj
8 Köszönő levél és kérés Teljes Köszönet Ösztreicher Ervin (zsidó) felvételéért és kérés öccse felvételének támogatásához 
9 Igazolványok Teljes Útlevél, Félárú jegy vásárlására jogosító arcképes igazolvány, Szakszervezeti tagsági könyv
10 Kórházi zárójelentés Teljes Kórházban tartózkodás ideje 1954.február.10-től 1954. június 23-ig
11 Vizsgáztatott hallgatók jegyzéke Teljes Nem tudni hol és mikor vizsgáztatott hallgatók jegyzéke és érdemjegyeil
13 Agrártudományi Egyetemmel kapcsolatos egyéb iratok Teljes Levelezés, Császár Elemért közvetlenül nem érintő iratok
14 Laboratóriumi készülékek jegyzéke, árajánlat Címlap Seemann Laboratórium által küldött prospektusok, árjegyzék
15 Két levél Császár Elemértől Teljes Az első levélben távollétében elvégzendő feladatokat  vázolja. A második levéltervezet, melyben német anyanyelvű, de angolul és franciául is jól beszélő sógornőjét ajánlja idegennyelvi lektorátus vezetőjének.

VII. Fotók

You shall not pass!