Hírek

Kutatható Dr. Császár Elemér irathagyatéka

2023. október 03.

Ahogy azt korábban ígértük, online kutathatóvá, letölthetővé tesszük Dr. Császár Elemér irathagyatékát. 

A beszkennelt dokumentumokat témánként egyben lehet letölteni. Az iratok teljes egészében, a kéziratok (lévén azok nem történeti, hanem szakmai témájú írások) címlapjukkal szerepelnek.

A jobb áttekinthetőség kedvéért a kapott iratjegyzék számozásához igazodtunk a fájlok digitalizálásakor. Ezért az egy oldalas dokumentumok kép, a több oldalasok pdf formában találhatók meg a linkeken letölthető tömörített fájlban.

I. Életrajzi adatok

1 Életrajz Teljes Császár Elemér által gépelt és aláírt önéletrajz, 1930-tól további adatok kézzel írva. (Ez az életrajz valószínűleg a szegedi állás pályázatának melléklete)
2 Önéletrajz, betöltött állások felsorolása Teljes Betöltött állások kézzel írt felsorolás 1928.dec.21-el lezárva
3 Életrajz Teljes Nem tudni ki, valószínű a bátyja által írt életrajz, talán a rehabilitációs eljáráshoz beadott anyaghoz
4 Érettségi bizonyítvány Teljes A csurgói református főgymnasiumtól 1910. évi június hó 24-én 6. szám alatt  kiállított érettségi bizonyítvány
5 Egyetemi tanulmány, Császár Elemér leckekönyve Teljes Budapesti királyi magyar egyetem bölcsésztudományi karán kiállított 7062-es számú leckekönyv öt oldalának másolat. Budapesti királyi magyar egyetem bölcsésztudományi kar rendes  hallgatója. Tanulmányait befejezte 1913/14 tanév II. szakában
6 báró Eötvös József Collégiumi tagság Teljes báró Eötvös József Collégium tagja, ezt  az egyetemi leckekönyv 1. oldala is bizonyítja
7 Egyetemi végbizonyítvány Teljes Budapesti királyi magyar tudományegyetem bölcsészettudományi kar végbizonyítványa 33. szám 1919/1921. Ezt a 3.pontban szereplő leckekönyv 37-38 oldala is bizonyítja
8 Értesítő  Teljes Középiskolai tanárképzés során kapott 1963. és 1574. számú értesítők
9 Bizonyítvány (tanári végzettség igazolása) Teljes Egyetemi tanulmányainak befejezése után az 1914-1915 iskolai évben a budapesti m.kir. tanárképző-intézet gyakorló-főgimnáziumában, mint ösztöndíjas rendes tag működött. Bizonyítványát 1915. július 1. keltezéssel adták ki. Kézzel írt önéletrajzában az szerepel, hogy középiskolai tanári oklevelet 1915. április 19-én 4966 számon kapott. Oklevél a hagyatékban nem található.
10 Munkaviszony igazolása (Pápa) Teljes 1915.10.18-1921.02.01-ig a pápai református gimnáziumbanműködött  rendes tanári minőségben. Tanított mennyiségtant és természettant, végzett osztályfőnöki teendőket, volt tanári kari jegyző.
11 Állami alkalmazás iránti kérelem Teljes M.KIR.VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI Államtitkár válasza  Császár Elemér állami alkalmazás iránti kérelmére
12 Kérvény budapesti középiskolai  tanári kinevezéshez Teljes Kérvény gróf Apponyi Alberthez, melyben Császár Elemér mat.-fiz szakos pápai ref főgimnázium rendes tanár kéri, hogy budapesti állami középiskolába rendes tanárrá nevezzék ki. A hivatkozott mellékletek nincsenek a levélhez csatolva, megtalálhatók az életrajzi adatok között.  A kérvény második lapján Közoktatási Népbiztossághozazonos tárgyban írt levéltervezet olvasható. 
13 Kérvény budapesti református főgimnáziumi  tanári kinevezéshez Teljes Cs E mat.-fiz szakos pápai ref főgimnázium mennyiségtan-természettan szakcsoportú rendes tanár kéri, hogy budapesti református főgimnázium mennyiségta-természettan szakcsoportú  rendes tanárrá nevezzék ki. Ezen kérvényhez is csatolta az előző kérelem mellékleteit. 
14 Doktori oklevél Teljes 1920.08.03-án hitelesített másolat (+ eredeti példány külön)
15 Lehetséges tanársegédi állás Teljes Fröhlich Izidor levelében bizalmasan közli, hogy  a II. sz. kisérleti phizika tanszéken az első tanársegédi állás megüresedik, melyre javasolja Cs E-t.
16 Munkaviszony igazolása (Pázmány Péter tudományegyetem) Teljes 1921.02.01-től 1922.08.31-ig tanársegéd, majd  1922.09.01-től adjunktus 1936. 04?(kézzel írva) kir.magy. Pázmány Péter tudományegyetem gyakorlati fizikai intézetében.
17 Eskütétel szövege Teljes 1921.11.04-én Budapesti kir.magy. Tudományegyetemen tett eskű szövege
18 Magántanári oklevél Teljes Magántanári oklevelét  a Budapesti kir.magy. Pázmány Péter tudományegyetem bölcsészettudományi kara 2032/1923-24 D sz. adta ki. A Kar ezen határozatát  a Vallás- és közoktatási miniszeter 1924. július 6-án 62915/1924 számon jóváhagyólag tudomásul vette.
19 Fizikusok támogatása MTA tagsághoz Teljes A hazai fizikusok nyilatkozata Császár Elemérnek a Magyar Tudományos Akadémia tagjává való megválasztásakor. Aláírók Fröhlich Izidor, Tangl Károly , Rybár István, Fröhlich Pál, Ortvay Rudolf.
20 Meghívás Szegedre Teljes M.Kir.Ferencz József Tudományegyetem Matematika és Természettudományi Kar e.i. dékánja levelében meghívja az üresedésben lévő elméleti fizikai tanszékre.
21 Kérvény szolgálati évek igazolásához Teljes gróf Klebersberg Kuno m.kir.vallás- és közoktatásügyi miniszternek írt kérelem, hogy a szegedi egyetem be tudja számítani az előző egyetemi tanári szolgálati éveket (ezt a szegedi egyetem meghívásában [22. tétel] kérte és az igazolás a pályázati anyag [25.] rész volt.)
22 Császár Elemér kérelme Szegedre helyezés támogatásához Teljes Klebersberg Kuno m.kir.vallás- és közoktatásügyi miniszternek írt kérelem a szegedi állás elvállalásának támogatásához. (levél mellékletei hiányoznak.) A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalában  1026.D.sz. 1929/30  számon iktatott levél.  
23 Szegedi állás elnyeréséhez szükséges pályázati anyag  Teljes Budapesti kir.magy. Pázmány Péter tudományegyetem bölcsészettudományi kar dékánjának kísérő levele, melyben megküldi szegedre Császár Elemér pályázatát 
24 Szegedi válaszlevél a pályázat visszavonására Teljes Szegedi tudományegyetem sajnálatát fejezi ki, hogy Császár Elemér visszavonta pályázati kérelmét.
25 Kérelem Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre való kinevezéshez Teljes Dr Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter  támogatásának kérése  M.Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészeti Osztályán üresedésben lévő kémiai fizikai tanszékre történő kinevezéshez 
26 Magyar Fénykutató Bizottság  Teljes Magyar Fénykutató Bizottság tagjai közé választottá
27 Pécsi kinevezés: egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá Teljes A magyar királyi vallás és közoktatási miniszter 25.986/1938 sz. IV. levelében kinevezi a pécsi magyar kir. Erzsébet tudományi egyetem orvostudományi kar fizikai tanszékére.  Az eskütétel 1938. aug. 13-án volt. 
28 Pécsi kinevezés: egyetemi nyilvános rendes tanárrá Teljes  A magyar királyi vallás és közoktatási miniszter 34.860-1940 szám IV. levelében kinevezi a  pécsi magyar kir. Erzsébet tudományi egyetem orvostudományi kar fizikai tanszékére.
29 Dékáni kinevezés Teljes Dr Márffy Ede a József Nádor egyetem ny.r.tanára levélben gratuál a pécsi orvosi fakultás dékánjává történő kinevezéshez.
30 Császár Elemér üdvözlő beszéde Teljes Császár Elemér üdvözlő beszéde Fenyvessy Béla prof. 25 éves professzori jubileuma alkalmából (kivonatosan megjelent a Pannónia c. folyóirat 1943. évi kötetében)
31 1944-ben elrendelt igazoltatás Teljes M.Kir. Erzsébet Tudományegyetem rektorának levele a keresztény származást igazoló eljárásról
32 Pécsre történő visszatérés sürgetése Teljes Dr Entz Béla levélben közli, Császár Elemér  ápr.1-től csak az igazolási eljárás lefolytatása után térhet vissza Pécsre.
33 Igazoló bizottság előtti meghallgatás ideje, helye Teljes Dr Entz Béla levélben közli, Császár Elemérrel az egyetem részéről kiküldött  igazoló bizottság előtti meghallgatás idejét, helyét.
34 Háború utáni "Igazoló nyilatkozat" Teljes Háború utáni "Igazoló nyilatkozat"  előre nyomtatott kérdések és a nyilatkozat. Gépelt, de nincs aláírva
35 Igazoló bizottság hatásköre Teljes Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem rektora közli, hogy csak az egyetemhez kiküldött igazoló bizottság igazolása érvényes 
36 Fellebbezés elutasítása Teljes Pécsi Egyetemről történő eltávolításának fellebbezését a pécsi egyetem tanács elutasítja
37 Műegyetemi tanárok Igazoló bizottságának határozata Teljes József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Császár Elemért igazoltnak nyílvánítja
38 Pázmány Péter tudományegytem igazoló bizottságának  határozata Teljes Pázmány Péter tudományegytembölcsészeti karának  Igazoló Bizottsága Császár Elemért igazoltnak nyílvánítja
39  Felmentés és kinevezés kérése  Teljes Levélben kéri a Magyar Földművelésügyi minisztérium nevében Mészáros miniszteri tanácsos a Vallás- és Közoktatásügyi minisztert, hogy a Magyar Agrártudományi Egyetem Tanácsának előterjesztésére  Császár Elemért 1946/47 tanévben mentse fel a pécsi egyetemen végzett tanszékvezetői tevékenysége alól, hogy a Magyar Agrártudományi Egyetemen fizikai és matematikai előadásokat tartson. 
40 Elbocsátás megsemmisítésének kérése Teljes Miniszterelnöktől Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumi 20. számú  bizottsága 1946. aug. 22-én hozott 119353/1946.VI.ü.o. sz. határozatának, elbocsátásának megsemmisítését kéri.  A kérvény előlapjára ceruzával írva a kérvény sorsa.
41 Elbocsátó határozat megsemmisítése Teljes Magyar Miniszterelnökség 30927/946 M.E.sz.IV.ü.o. határozatában megsemmisítette a Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter rendelete szerinti 20. számú elbocsátó bizottság elbocsátó határozatát
42 Agrártudományi Egyetem felkérése Teljes Szabó Béla, mint a Magyar Agrártudományi Egyetem Kert és Szőlőgazdaságtudományi Karán szervezett egyetemi munkástanfolyam tanulmányi bizottságának  elnöke felkéri Császár Elemért mennyiségtan tanítására.  
43 Agrártudományi Egyetem felkérés megismétlése  Teljes Felkérést az új tanulmányi bizottsági elnök, dr Takács Imre megismételte
44 Munkahely: RÖNTGEN Rt. Gyömrői út 128. és Röntgen Javító és szerelő vállalat Teljes Röntgen és Orvosi Készülékek Gyárában (RÖNTGEN Rt. Gyömrői út 128.) dolgozik 1952.04.15-1954.10.14. között,  majd áthelyezik a Röntgen Javító és Szerelő Vállalathoz, ahol 1954.10.15-től haláláig dolgozott. Különösen az utóbbi helyen tág lehetőséget kapott tudományos munkájának folytatásához. 
45 L.H.Graytől kért folyóirat Teljes Ez a levél bizonyítéka annak, hogy haláláig folytatta tudományos munkásságát
46 Levél Császár Elemérnek Teljes Ez a levél bizonyítéka annak, hogy haláláig folytatta tudományos munkásságát
47 Szabadságkérelem Teljes 1955. augusztus 8-tól szabadságot kért. (1955. augusztus 7-én meghal)
48 Halotti anyakönyvi kivonat Teljes  
49 Tervezett cikk Császár Elemér emlékezetére Teljes Magyar Radiológia Orvosi szaklap szerkesztője dr Végh József főorvos "Magyar radiológia úttörői" rovatban cikket tervezett megjelentetni. A cikket lásd alább, a kiadványok között, a Magyar Radiológia 1957. IX. évfolyam 2. szám.

II. Perekkel kapcsolatos iratok

1 Megjegyzés az igazoló bizottság határozatához Teljes A IV. sz.  igazoló bizottság határozata nincs meg, tartalma ismeretlen. A határozathoz Császár Elemér megjegyzéseket tett. A megjegyzés tervezet első gépelt, ceruzás bejegyzésekkel kiegészített oldala van meg.  A tervezetből látható, hogy az igazoló bizottság határozata 1945. szeptembere előtt keletkezett, mert 1945 szeptemberében benyújtott egy fellebbezési beadványt.
2 Pekár Mihály levele Teljes Még 1939-ben írt levél. Ez a levél Császár Elemér perénél érdekes. Az Ernst féle ügynél leírtakhoz bizonyíték.
3 Valószínű az Igazoló Bizottságnak összeállított anyag Teljes Császár Elemér által összeállított, aláírt részletes anyag. Az első oldalon ceruhás kiegészítésekkel. Valószínű az Igazoló Bizottság részére írta. Részletesen leírja I. Ernst -féle ügy II. Zsidó-kapcsolatú hallgatók felvétele III.Zsidó hallgatók minősítése IV. Jaksics-ügy V. Dolmányosné ügye VI. Professzori működés. Vélhetően több  alkalommal a védelem is felhasználta.
4 Igazoló jelentés Teljes Nem tudni milyen célból készült, az előzőekben közölt anyag módosított változata
5 Igazoló jelentés Teljes Dátum nélküli , részben módosított leírás. Nem tudni hova lett beadva.
6 Császár Elemér ellen indított perben hozott ítélet Teljes Dr Mansfeld Géza a Pécsi Járásbíróságon becsületsértés miatt indított pert Császár Elemér ellen, mely alól Császár Elemért felmentették.
7 Fellebbviteli büntetőbíróságon készült jegyzőkönyv Teljes A Fellebbviteli büntetőbíróság 1946.dec.17-i tárgyaláson készült jegyzőkönyv. Mindkét fél részéről az ügyvédek voltak jelen. Császár Elemért sógora dr Rihmer János képviselte. 
8 A fellebbviteli tárgyalás Teljes dr Rihmer János ügyvéd 5 db  levele, az 1946.12.17-i tárgyaláson elhangzottakkal kapcsolatosan, illetve a  további teendőkről, mivel Mansfeld Géza nem akar beletörődni az első tárgyaláson  hozott felmentő ítéletbe.
9 Fellebbviteli Büntetőbíróságnak írt levél Teljes A Fellebbviteli büntetőbíróság 1946.dec.16-i (helyesen 17-i???)tárgyalásán mindkét fél részéről az ügyvédek voltak jelen. Császár Elemért sógora dr Rihmer János képviselte. A mellékelt levél tervezetben Császár Elemér reagál a tárgyaláson elhangzottakra
10 Dr Heller Erik levele Teljes Császár  Elemér elküldte az előbbi pontban csatolt levéltervezetét dr Heller Eriknek. Heller Erik levélben válaszolt.
11 MTA-nak írt levél Teljes Az Akadémia 1947.április 28-án tartott ülésén Mansfeld kezdeményezte Császár Elemér kizárását. Ezen indítvány elutasításához  részletes indoklás van hét gépelt oldalon
12 MTA-nak írt levél Teljes Császár Elemér kéri, hogy az M.T. Akadémia Mansfeld Gézát zárja ki tagjainak sorából. Indoklása szerint, bár ő előzékenyen járt el a megnyert per után (Császár Elemér Mansfeld Bélát feljelentette az igazoló bizottsághoz benyújtott feljelentése miatt. A pécsi kir. Járásbíróság B.12765/1945. számú büntetőőarancsot adta ki. Császár Elemér a büntetés végrehajtását nem kívánta, 1946. jan.21-i tárgyaláson megelégedett a büntetőparancsban kifejezett elvi bírói állásfoglalással) súlyos, alaptalan vádakat intézett ellene az Akadémián
13 Népügyészségi eljárással kapcsolatos előterjesztés Teljes Dr Mansfeld Géza a pécsi népügyészséghez benyújtott  IV.886/1945 sz. feljelentése nincs meg. Császár Elemér 65223/1948.jun.9. sz. beadványában kérte  a  pécsi népügyészségen folyó eljárás felülvizsgálatát, megszüntetését. (Ez az anyag sincs meg) Közben a pécsi népügyészségről az iratok az igazságügyi minisztériumhoz kerültek (száma 76079/X. 1948.)  Ehhez az ügyirathoz írt hat oldalas mellékletet Császár Elemér . Ebből lehet következtetni a feljelentés tartalmára, a népügyészségen folyó eljárásra. Az Igazságügyi minisztérium válaszára vonatkozó adatok nem találhatók a hagyatékban, ezután  a vádirat a fellelhető anyag.
14 Vádirat Teljes A pécsi népügyészség 1948.Nü 783/3 számú vádirata (öt gépelt oldal, aláírás nélkül) Vezető népügyész Dr Huszár István.
15 Tárgyalás megkezdése Teljes A Független Néplap cikkében számol be a tárgyalásról. A cikk szerint 1948. december 4-én kezdődött a per és még aznap előzetes letartóztatásba helyezték.
16 Orvosi bizonyítvány Teljes Dr Tompa Kálmán orvosi bizonyítványa, hogy a korábbi, felsorolt betegségek miatt kerülendő a meghülés, kemény ülőhely, fekhely stb. Egy aláírt gépelt és egy másolat aláírás nélkül
17_1  Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Egy oldalon két nyilakozat: 1. Dr Balázs Győző (zsidó származású) köszönő levele.        2. Pécsi hallgatók nyilatkozata. Aláírók: Dr Rajka Ödön r.főorvos apa György fia helyett (1943/1944-ben volt hallgatója). Dr Balogh János mb orvos  (1940/41). Dr Lichnerné Keresztes Ida r.egyet.tanársegéd (1938-1942). Dr Lelkes Károly tanársegéd (1940/41) 
17_2   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Egy oldalon három zsidó származású hallgató felvételével kapcsolatos köszönő levelek: 1. Dr Balogh János egyetemi gyakornok 2. Dr Balázs Győző főorvos fiának felvételéért  3.  Dr Rajka Ödön fiának felvételéért 
17_3  Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Erdélyi és Szabó laboratóriumi felszerelések, tanszerek és precíziós mérlegek gyárának tulajdonosai
17_4   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Dr Vajda Sándor orvos, gimnáziumi osztálytárs nyilatkozata
17_5   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Dr Preusz Ernő vegyészmérnök, szabadalmi ügyvivő nyilatkozata
17_6   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes 1945.06.06-án kelt "Pécsi hallgatók nyilatkozata" -nak részben megismétlése. A négy aláíróhoz aláíróként csatlakozott Dr Kanizsay Irén OTI közp. Kórházának segédorvosa (1940-44) MDP és volt kommunista párt tagja is.
17_7   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Fővárosi Neveléstudományi Intézet igazgatója Dr Stollár László és Schiró Ödönkörz.isk. felügyelő 1942-1948.09.20 időszakról nyilatkozik
17_8   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Dr Jávorka Sándor MTA ig. és r. tag nyilatkozata
17_9   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Dr Lengyel Géza egyetemi nyilvános, rendes tanár Tanuk: Dr Surányi János és Dr Páter Balázs
17_10   Háború utáni igazoló nyilatkozatok Teljes Egy oldalon két nyilatkozat. 1. Dr Grosch Károly pécsi szigorló kormánybizt. nyilatkozata 2. Dr Soós József egyetemi nyílvános rendes tanár igazolja, hogy Császár Elemér származását nem kifogásolta.
18 Ítélet Teljes A pécsi népbíróság Nb. 1057/1948/11. számú ítélete (hét gépelt oldal, aláírás nélkül) dr Simándi György jb. a tanács elnöke, Mahó Lajos, Herr József,Csiszár János, Tamás Antal népbírák
19 Semmisségi panasz indoklása Teljes A pécsi népbíróság Nb. 1057/1948/11. számú ítélete ellen (Két példányban, hat gépelt oldal, aláírás nélkül) Dr Császár Elemért Dr. Péterfy Lajos ügyvéd képviselte (bp.VII.Damjanich u. 31/c). Az ügyvéd által készített panasz nincs meg, csak Császár Elemér által készített indoklás.
20 Fellebbviteli tárgyaláson hozott ítélet Teljes A Népbíróságok Országos Tanácsa a népbírósági ítélet mellékbüntetését súlyosbította, állás és nyugdíjvesztésre ítélte.
21 Rabkórházból írt levél Teljes Rabkórházból a hugának írt levél.
22 Büntetés félbeszakítás iránti kérelem Teljes Testvére, Császár Ilona Gerő Ernő államminiszterhez írt kérelmében, látogatás során tapasztaltak alapján, kéri a bűntetés félbeszakítását, hivatkozik arra, hogy 145757/ 1949. számon már benyújtott egy kérvényt 1949. december 8-án az Igazságügyi minisztériumhoz is.
23 Valószínű ez is a rabkórházból írt lap. Teljes Érdekes a könyvekre, közlönyökre és a Röntgen Rt.-re történő hivatkozás
24 Kegyelmi kérvény beadása Teljes Testvérének, Császár Ilonának az igazságügyi miniszterhez írt  kegyelmi kérvénye 
25 Kegyelmi kérvény mellékletei  Teljes  1928-ban kelt,  "A hazai fizikusok nyilatkozata" Császár Elemérnek a Magyar Tudományos Akadémia tagjává történő megválasztásakor ; Császár Elemér irodalmi munkássága ; A Röntgen-ergométer rövid ismertetése ; Dr M. Planck Nobel-díjas berlini professzor 1929.07.24-én írt levele ; Prof. E.Gehrcke berlini fénytani intézet igazgatójának 1929.07.11-én írt levele
26 MTA levele Teljes Akadémia elnöke , dr Rusznyák István visszautasítja a kegyelmi kévény továbbítását 
27 Márianosztrai levelezőlap Teljes Börtönbüntetése idején kéri W.Westphal Physik c. könyvét, ez valószínűsíti, hogy börtönbüntetés  vége felé tudományos munkát végzett
28 Márianosztráról kijelentkezés Teljes Mivel időközben lakását elvették, ezért lánytestvéreinek meghagyott lakásba, Budapest Szabolcska utca 5. szám alá távozik

III. Tudományos és oktatási munkássága, publikációk, jegyzetek

1 Dr Császár Elemér irodalmi munkássága Teljes Dr Császár Elemér által összeállított, gépelt anyag irodalmi munkásságáról 1914 és 1928 között. Külön felsorolva  azon külföldi irodalmat, ahol Császár Elemér munkáira hivatkoznak.
2 Dr Császár Elemér irodalmi munkássága Teljes Dr Császár Elemér által összeállított, gépelt anyag irodalmi munkásságáról 1916 és 1938 között
3 Kísérleti vizsgálatok a fekete sugárzás terén  "Pályázati tervezet" Teljes "Pályázati tervezet a Than-alapra kitűzött fizikai pályatételre" A Planck sugárzási törvényének kísérleti igazolására vonatkozó pályázatát 1914-ben nyújtott be. A pályázat melléklete a mérések költségeket is tartalmazza. A pályázat tervezetben  utólag írtak szerint "A jutalom elnyeréséről határozat: 1258/1922-23.D.sz. " (Ez nem található a hagyatékban.) 
4 Értesítés fizikai pályadíj elnyeréséről Teljes A Bölcsészettudományi kar megbízza a pályamunkatervezet kidolgozásával
5 Pályamunka kidolgozásának határideje Teljes Hivatalos bizonylat a Than Károly féle 600 koronás fizikai pályatételre benyújtott "kísérletivizsgálatok a fekete sugárzás terén"  pályamunkatervezet elfogadásáról
6 Pályázat határidejének módosítása Teljes Magyar Tud. Egyetem Bölcsészettudományi Karának Dékáni Hivatala 1072 1918/19 levele Császár Elemér ref. Főgymnasiumi rendes tanárnak
10 Komplex változó függvénytana Elliptikus függvények Összegzés csillagtartományban Taylor sor összegzése a csillagtartományokban Címlap Pápán 1920-ban írt értekezések: Komplex változó függvénytana Elliptikus függvények Összegzés csillagtartományban. Valószínű ebben az időszakban írta "A Taylor sor összegzése a csillagtartományokban " című munkáját is. A kéziraton szereplő pecsét olvashatatlan
11 Fizikai és kémiai kísérletek Címlap Fizikai és kémiai kísérletek a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium hallgatói számára. 
13 Levéltervezet Műegyetemi Tanácsnak Teljes Magántanári képesítésének elismerését kéri a Magyar Királyi József Nádor  Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Karán. A levéltervezethez írt életrajz szerint 1928-ban külföldi tanulmányokat végzett a Berlinben  Phys.-Technise Reichsanstalban
14 A mezőgazdasági és állatorvosi fizika oktatásának bővítése Teljes Ismeretlen célból, kinek, hova, mikor írt értekezés "A műegyetemi mezőgazdasági és állatorvosi fizikai oktatás kimélyítésének indoklása" címmel. Vélhetően 1934 után íródhatott.
15 Az agro és biofizika szerepe Teljes Ismeretlen célból, kinek, hova, mikor írt értekezés "Az agro és biofizika szerepe a mezőgazda- és állatorvos-képzésben"címmel.  Vélhetően 1934 után íródhatott.
 16_1  Szabadalommal kapcsolatos iratok Teljes Dr Preusz Ernő szabadalmi ügyvivő levele, melyben közli, hogy a szabadalom bejelentés megtörtént.
16_2   Szabadalommal kapcsolatos iratok Teljes Magyar Kir. Szabadalmi Bíróság iktató hivatala Dr Császár Elemér magántanár, adjunktus"Készülék a röntgensugárzás energiájának mérésére" című találmányát 9354 szám alatt beiktatta.
16_3   Szabadalommal kapcsolatos iratok Teljes Szabadalom bejelentésének , valamint 1.évi díjának költsége
16_4   Szabadalommal kapcsolatos iratok Teljes Benyújtott dokumentáció
16_5   Szabadalommal kapcsolatos iratok Teljes 112503 sz. szabadalmi okirat
16_6   Szabadalommal kapcsolatos iratok Teljes Dr Preusz Ernő szabadalmi ügyvivő levélben megküldi a 112503 számú magyar szabadalmat.
17 Magyarság című lapban  Teljes  
18 Császár Elemér és találmányának  méltatása Teljes Erdélyi Múzeum-Egyesület által 1935-ben kiadott közlönyben méltatták Császár Elemért. Ezt a cikket 1985. szeptemberi számában a "TUDOMÁNY) c. folyóirat (a Scientific American magyar kiadása) újraközölte.
19 Német szabadalmi oltalom Teljes 1936.08.26-án kelt levélben közöltek szerint 635.801 számon német szabadalmi oltalmat kapott 
20 Német szabadalmi hivatal levelének fordítása Teljes Dr Preusz Ernő levele
21 Árajánlat, a röntgen-ergométer rövid ismertetése Teljes Árajánlathoz a röntgen-ergométer rövid ismertetése
22 Készülék eladás Teljes Országos Társadalombiztosítási Intézet 15-5158/1939 számú levelében a baleseti kórház és az új röntgenrendelő részére röntgengépeket vásárol
23 Orvosi fizika Címlap Vélhetően az orvosi egyetemen történő fizika oktatáshoz készített jegyzet töredék: 61-221 oldal, majd 430-443 oldal, a végén még be van téve a 275., 
25 Meghívó Teljes Meghívó a Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának Felolvasó ülésére
26 Meghívó Teljes Orvosi továbbképző tanfolyam Pécsett. A tanfolyamon előadást tartott Császár Elemér is
27 Gyakorlatokhoz jegyzetek Címlap Beazonosítandó kézirat, valószínű, hogy Pápán, mint középiskolai tanár készítette a gyakorlatok tartásához szükséges 35 vázlatot, de felhasználhatta a műegyetemi mezőgazdasági és állatorvosi fizikai oktatásnál is?
28 Beazonosítandó kéziratok Címlap 43-89 oldalig terjedő leírás lehetséges, hogy  Planck -féle sugárzási formulának egy levezetéséhez tartozik?
29 Beazonosítandó kézirat Címlap Beazonosítandó kézirat, valószínű, hogy a "A Röntgen-sugárzás és gyakorlati alkalmazása " című könyv kézirata
30 Beazonosítandó kéziratok Címlap Maxwell függvény, A röntgen ergométer leírása és használata, A röntgensugárzás energiájának mérése III. rész, III. Az ionos kamra alkalmazásának határai
31 A quantumelmélet,       A quantumelmélet főbb eredményei Címlap Cikk tervezetek. A cikkek végén található idézetek jegyzéke szerint valószínű, hogy 1916-1917-ben keletkeztek.  A füzet végén  1914-ben végzett gyakorlatok leírása szerepel. 
32 Peck Blanka Fizikai laboratóriumi jegyzete. Címlap Dr Ribár István és Dr Koren Dénes vezetése mellett készített kísérletek jegyzéke. Császár Elemér felhasználta az általa tartott  gyakorlatokon. Ezért köszönetet is mondott
33 Röntgensugárzás  Címlap Pilismaróti Bozóky László jegyzete Császár Elemér 1932-1933 tanévben tartott előadásain.
34 Orvosi fizikai gyakorlatok Címlap A füzet a gyakorlatok jegyzékét tartalmazza
35 Francia előadás  vázlat Címlap Francia előadás  vázlat

IV. Kiadványok

1 Planck sugárzási elméletének újabb módosítása Címlap Budapesti Magyar Tudományegyetem Bölcsészeti Karának benyújtott Bölcsészet-doktori értekezés Különlenyomat a M. Tud. Akadémia  Matematikai és Természettudományi Értesítője XXXVI.kötetéből
2 A világjáró rakéta  Címlap  Természettudományi Közlöny 60. kötet 23. szám 873. füzet 1928.  december 1. 
5 A világjáró rakéta II. Címlap Természettudományi Közlöny 60. kötet 24. szám 874. füzet 1928. december 15.
6 A hangos film Címlap Különlenyomat a Természettudományi Közlöny 1929. évi december 1-i számából
7 A kvantumelmélet Címlap Különlenyomat a Természettudományi Közlöny Pótfüzetének 1930. évi 1-3 számaiból
8 A Röntgen-sugárzás technikai alkalmazása Címlap Császár Elemér előadta 1931 március 13-án tartott Népszerű Természettudományi Estélyen. Külön lenyomat a Természettudományi Közlöny 1931. évi 935-938. füzetéből.
9 Időbeli és hullámmechanikai középértékek Címlap Különlenyomat a Matematikai és Természettudományi Értesítő 1931. évi XLVIII. Kötetéből
10 A röntgen-sugárzás energiájának mérése I. és II. (Különös tekintettel az orvosi dózis-mérésre) Címlap Különlenyomat a Matematikai és Természettudományi Értesítő 1934. évi LII.kötetéből
11 A röntgen-sugárzás és gyakorlati alkalmazása Címlap A Kir. Magy, Természettudományi Társulat kiadásában megjelent könyvnek csak a borítója szerepel a hagyatékban
12 Az új hangos film  Címlap Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1936. évi kiadványa
13 A rövidhullámú gyógykezelés fizikai alapelvei Címlap Természettudományi Közlöny 68. kötet, 13-14 szám,  1055-156. füzet 1936. július 1-15
14 A röntgen-dózismérés újabb útjai Címlap Külön lenyomat Magyar Röntgen Közlöny 1936. november-decemberi számából
15 A sugarak világa Teljes A Kir. Magy, Természettudományi Társulat kiadásában megjelent füzet hiányos, csak a 17-56 oldal szerepel a hagyatékban
16 A hullámmechanikai perturbáció számítás egyszerű megalapozása Címlap Kézzel írt előadás, mely elhangzott   M.T.Akadémia III.osztályának 1938.május 16-án tartott ülésén
17 A hullámmechanikai perturbáció számítás egyszerű megalapozása Címlap 1938.május 16-án tartott ülésen elhangzott előadás nyomtatott változata javításokkal a nyomtatott szövegben és valószínűleg hozzá tartozik még négy kézzel írt kiegészítő oldal.
18 Az elektronmikroszkóp Címlap Különlenyomat a PANNONIA folyóirat VII. kötetéből
19 A fekete sugárzás törvényei I. és II. rész Címlap Magyar Tudományos Akadémia  Matematikai és Természettudományi Értesítője LXI. kötetéből
20 Toperczer Johanna dr.: Dr Császár Elemér Címlap Magyar Radiológia 1957. IX. évfolyam 2. szám
21 Dr Bárány János : A Császár-féle Ergometer Címlap Magyar Radiológia 1958. X. évfolyam 2. szám
22 Dr Bárány János : A Császár-féle Ergometer Címlap Külön lenyomat Magyar Radiológia 1957. X. évfolyam 2. számából
23 Die Energiemessung der Röntgenstrahlung Címlap Strahlentherapie 67.kötet 322-334.oldal (Német   Radiológiai Társaság folyóirata)

V. Bel- és külföldi egyetemek, intézmények professzorainak, igazgatóinak nyilatkozata Császár Elemér tudományos munkásságáról

1 Walther Hermann Nernst Teljes Walther Hermann Nernst német fizikokémikus, kutatási eredményeiért 1920-ban a kémiai Nobel-díj kitüntetettje lett. 
2 C.H.F. MÜLLER Teljes Bécs
3 C.H.F. MÜLLER Teljes dr Müller újabb levele
4 E.Gehrcke  Teljes E. Gehrcke berlini fénytani intézetigazgató  nyilatkozata Császár Elemér tudományos munkásságáról. Ez a levél 1938.03.08-án a Kegyelmi kérvényhez mellékletként csatolva
5 Dr M. Planck Teljes Planck 1918-ban kapott Nobel díjat. Levele 1938.03.08-án a Kegyelmi kérvényhez mellékletként csatolva
6 K. Frik Teljes Berlin
7 Institut Henri Poincaré Teljes Párizs
8 Institut Henri Poincaré Teljes Párizs
9 Went István levele Teljes Debreceni  EgyetemÉlettani és Általános Kórtani Intézet igazgatójának levele
10 Dávid Lajos  dékán levele Tass Lajosnak Teljes Debreceni M.Kir. Tisza István Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar dékánjának, pákói Dékán Lajos  levele Dr. Tass Antal observatoriumi igazgatónaknak
11  Dr Bodnár János Teljes Debrecen Egyetemi Élettani és Általános Kórtani Intézet
12 Boleman Géza levele Teljes Soproni M.Kir.József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó és Erdőmérnöki Kar Elektronikai Tanszék 
13 Gy. Banai Teljes Iránból írt levél elveszett, csak a borítéka van meg
14 Dr J.Zakovsky levele Teljes  Bécsi egyetem
15 Dr J.Zakovsky levele Teljes  Bécsi egyetem
16 Dr M. Planck Teljes Berlini egyetem
17 Giuseppe Palmieri Teljes Bolonyai egyetem
18 Gertl Schreiber Teljes Berlini egyetem
19 Henrich Guthmann Teljes Frankfurt
20 Dr. Y. Koga Teljes Japán
21 Dr Georg Orbán Teljes Beszámoló a berlini egyetemen végzett kutatómunkájáról, Geiger professzorról

VI. Hagyatékban található egyéb, nem besorolható iratok

1 Gyászjelentés Teljes  
2 Temetés költségei Teljes  
3 Szabadságpénz kérése és elutasítása Teljes  
4 M.Kir.Erzsébet Tudományegyetem Élettani Intézete Teljes Beszámoló az egyetemet ért háborús pusztításról
5 Lakóhely igazolása Teljes  
6 Szerkesztői nyilatkozat Teljes Levél tervezet, melyben közli, hogy 1916-ban a Math. És Phys. Lapokban megjelent cikkének szerzőjeként tévesen szerepel Tomits Iván, a szerző valóságban Császár Elemér.
7 Levéltervezet töredék Teljes Állíttassék fel a kolozsvári egyetemi zászlóalj
8 Köszönő levél és kérés Teljes Köszönet Ösztreicher Ervin (zsidó) felvételéért és kérés öccse felvételének támogatásához 
9 Igazolványok Teljes Útlevél, Félárú jegy vásárlására jogosító arcképes igazolvány, Szakszervezeti tagsági könyv
10 Kórházi zárójelentés Teljes Kórházban tartózkodás ideje 1954.február.10-től 1954. június 23-ig
11 Vizsgáztatott hallgatók jegyzéke Teljes Nem tudni hol és mikor vizsgáztatott hallgatók jegyzéke és érdemjegyeil
13 Agrártudományi Egyetemmel kapcsolatos egyéb iratok Teljes Levelezés, Császár Elemért közvetlenül nem érintő iratok
14 Laboratóriumi készülékek jegyzéke, árajánlat Címlap Seemann Laboratórium által küldött prospektusok, árjegyzék
15 Két levél Császár Elemértől Teljes Az első levélben távollétében elvégzendő feladatokat  vázolja. A második levéltervezet, melyben német anyanyelvű, de angolul és franciául is jól beszélő sógornőjét ajánlja idegennyelvi lektorátus vezetőjének.

VII. Fotók

Címkék:

"Felsőoktatásunk a 20. század második felében" - A PTE Egyetemi Levéltár XX. levéltári napi konferenciája

2023. szeptember 25.

 

Időpont: 2023. október 5., 9.00 óra
Helyszín: Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza
(7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 44.)
 
KÖSZÖNTŐK
Prof. Dr. Font Márta (alelnök, MTA Pécsi Területi Bizottsága)
Lengvári István (főlevéltáros, igazgató, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár)
 
DÉLELŐTTI ÜLÉSSZAK
elnök: Lengvári István (főlevéltáros, igazgató, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár)
 
9.30 Zsidi Vilmos (levéltárvezető, Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára):
A gazdasági szaktanárképzés átalakulása 1943 és 1948 között 
9.50 Dr. Molnár László PhD (igazgató, Semmelweis Egyetem Központi Levéltára):
Az orvostudományi karok kiszakítása a tudományegyetemekből 1951-ben 
10.10 vita
 
10.30 kávészünet
 
10.50 Dr. Sági Éva PhD (levéltárvezető, Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár):
A műegyetemi kartól a főiskoláig: a bányászati-erdészeti felsőoktatás fordulópontjai Sopronban, 1948–1952
11.10 Dr. Schmelczer-Pohánka Éva PhD (könyvtárvezető, főkönyvtáros, Pécsi Egyházmegyei Könyvtár):
Derékba tört életek a Pécsi Egyetemi Könyvtárban 1950–1951-ben (Dr. Horváth Margit és Dr. Litványi László) 
11.30 Prof. Dr. Tarrósy István (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészetés
Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék, Afrika Kutatóközpont): Magyar külpolitikai rendszerváltás és következményei a pécsi felsőoktatásban az 1980-as években 
11.50 vita
 
12.10 ebédszünet
 
DÉLUTÁNI ÜLÉSSZAK
elnök: Dr. habil. Bánkuti Gábor (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történettudományi Intézet)
 
13.00 Vajda Tamás (igazgató, Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár):
Pártbizottsági iratok felhasználása a szegedi egyetemtörténeti kutatásban (1957–1987) 
13.20 Dr. Vonyó József DSc (c. egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történettudományi Intézet):
Egyetem és pártpolitikaaz 1980-as években – a JPTE Tanárképző Kar példáján
13.40 Dr. Polyák Petra PhD (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltára):
Egyetemi jubileum a pártállamban: a 600 éves magyar felsőoktatás 
14.00 vita
 
14.20 kávészünet
 
14.40 Homor Péter (levéltárvezető, Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár):
Felsőfokú technikumok és főiskolák: a műszaki felsőoktatás átalakítása 1960 után 
15.00 Dr. Halász Imre CSc (professor emeritus, Budapesti Gazdasági Egyetem):
Kényszerűség szülte nehézségek: a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskola vidéki terjeszkedése
15.20 Osváth Zsolt (főlevéltáros, Semmelweis Egyetem Központi Levéltára):
A német tannyelvű orvosképzés indulása a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen (1983/84. tanév) 
15.40 vita
 
16.00 a konferencia zárása
 
 
A konferencia programja letölthető itt.
 
Ezen a napon a levéltár ZÁRVA tart!
Címkék: konferencia

Tájékoztatás a Levéltár augusztusi zárva tartásáról

2023. augusztus 03.

A PTE 3/2023. számú  rektori-kancellári-KK elnöki együttes utasítása alapján a Pécsi Tudományegyetemen elrendelték 2023. augusztus 7. és 18. között a munkavégzés szüneteltetését.

Ez idő alatt munkatársaink szabadságukat töltik, ezért az ügyintézés minden szervezeti egységben szünetel.

Kellemes pihenést és további szép nyarat kívánnak az Egyetemi Levéltár munkatársai!

Címkék: zárva

Dr. Császár Elemér irathagyatéka

2023. május 10.
 
Május 3-án került sor Budapesten Császár Elemér (1891–1955) fizikus, az Erzsébet Tudományegyetem professzora irathagyatékának átadására, aki 1938–1940 között az orvostudományi karon a fizika nyilvános rendkívüli, 1940–1948 között nyilvános rendes tanára volt. 1942–1943 között az Orvostudományi Kar dékánja volt. 1948-ban politikai okokból bebörtönözték, 1949-ben népbírósági ítélet alapján törölték MTA-tagságát, melyet 1989-ben posztumusz helyreállítottak.
A gazdag iratanyag a szakmai és családi levelezésen kívül tartalmazza a népbírósági perének ránk maradt anyagát is. A család kérésére az iratjegyzéket levéltárunk honlapján elhelyeztük és 2023. október 30-ig ugyanitt kutathatóvá tesszük az átvett iratanyag egészét.
Nagyon köszönjük az iratok közgyűjteménybe adását Trencséni Sándorné Narancsik Margitnak (képünkön), továbbá Dr. Szabóné Tóth Évának, aki az iratok jegyzékét is elkészítette, továbbá Kelety Gábornak, aki az átadás megszervezésében sokat segédkezett.
 
Az iratjegyzék itt letölthető.
Címkék:

"Erzsébet királyné és a magyarok" tudományos konferencia

2023. április 20.

Erzsébet királyné és a magyarok
tudományos konferencia

a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara,
a PTE Egyetemi Levéltár és a MTA PAB 

 

Időpont: 2023. április 27-28.
Helyszín: Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza
(7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 44.)

Program (itt letölthető):

Csütörtök (04.27.)

10:30 KÖSZÖNTŐK:
Prof. Dr. Miseta Attila, a PTE rektora
Prof. Dr. Fedeles Tamás, a PTE rektorhelyettese, a Centenáriumi Programirányító Bizottság elnöke
Dr. habil. Bene Krisztián, a PTE BTK dékánhelyettese
Prof. Dr. Lénárd László, a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke
 
I. SZEKCIÓ: ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÉLETÚTJA
Levezető elnök: Prof. Dr. Fedeles Tamás DSc, egyetemi tanár PTE BTK TTI Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
11.00 Dr. Soós István CSc, ny. tudományos főmunkatárs, ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet:
Erzsébet királyné és családja
11.20 Dr. habil. Fónagy Zoltán PhD, egyetemi docens, ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék:
Erzsébet királyné és a kiegyezés. Egy mítosz historiográfiája
11.40 Dr. Schwarczwölder Ádám PhD, tudományos munkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár:
Két háborgó lélek találkozása Genfben – Erzsébet halála
12.00 vita
12.30 ebéd
 
II. SZEKCIÓ: A KIRÁLYNÉ
Levezető elnök: Lengvári István, igazgató, PTE Egyetemi Levéltár
14.00 Kaján Marianna muzeológus, történész, Gödöllői Királyi Kastély Múzeum:
„Itt nyugta van az embernek…” Erzsébet királyné gödöllői kastélya
14.20 Dr. Fedeles–Czeferner Dóra PhD, tudományos segédmunkatárs, ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet:
Osztrák és magyar nőmozgalmak Erzsébet királyné korában
14.40 Kollár Csilla művészettörténész, szakmuzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum:
Önreprezentáció és divat. Erzsébet az ikon
15.00 vita
15.30 kávészünet
 
III. SZEKCIÓ: ERZSÉBET KIRÁLYNÉ REPREZENTÁCIÓI A MŰVÉSZETEKBEN
Levezető elnök: Dr. habil. Pilkhoffer Mónika PhD, egyetemi docens, PTE Modernkori Történeti Tanszék
16.00 Borovi Dániel művészettörténész:
Erzsébet királyné magyarországi portréi
16.20 Dr. Pótó János PhD, ny. tudományos főmunkatárs, ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet:
Erzsébet királyné – emlékműtrendek
16.40 Dr. habil. Hahner Péter PhD, főigazgató, Rubicon Intézet:
Szép volt és boldogtalan. A Sissi-filmek
17.00 vita
17.30 vacsora
 

Péntek (04.28.)

IV. SZEKCIÓ: ERZSÉBET-KULTUSZ
Levezető elnök: Dr. Csibi Norbert PhD, egyetemi adjunktus, PTE Újkortörténeti Tanszék
9.00 Prof. Dr. Szilágyi Márton DSc, egyetemi tanár, ELTE BTK XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék:
Arany János és az Erzsébet című opera 1857-ben
9.20 Dr. Klestenitz Tibor PhD, tudományos munkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem; OSZK Lipták Dorottya Sajtótörténeti Kutatócsoport:
Erzsébet királyné alakja a magyar sajtó tükrében
9.40 Dr. Landgraf Ildikó CSc, tudományos főmunkatárs ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet:
Erzsébet királyné mint a magyarok oltalmazója a populáris olvasmányokban és a folklórban
10.00 Németh Andrásné Farkas Gabriella PhD hallgató, PTE Neveléstudományi Doktori Iskola:
Erzsébet királyné kultuszának neveléstörténeti megközelítése
10.20 vita
10.40 kávészünet
 
V. SZEKCIÓ: ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÉS A PÉCSI EGYETEM
Levezető elnök: Dr. Schwarczwölder Ádám PhD, tudományos munkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
11.00 Nagy Imre Gábor főlevéltáros, igazgatóhelyettes, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltára:
Erzsébet királyné emlékezete Pécsett
11.20 Dr. Polyák Petra PhD, főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltára:
A név politikája. Erzsébet, az egyetem névadója
11. 40 Varga Krisztina könyvtáros, muzeológus, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya:
Az „Erzsébet királyné, egyetemünk egykori névadója” című kiállítás tárgyi emlékei
12.00 vita, végszó
12.30 ebéd
14.00 PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya (Pécs, Szepesy u. 3.)
Erzsébet királyné, egyetemünk egykori névadója c. kiállítás megnyitója
 

A konferencia ideje alatt a Levéltár zárva tart!

Címkék: konferencia

"Klebelsberg és kora" tudományos konferencia, és XIX. levéltári nap.

2022. szeptember 26.

Klebelsberg és kora
tudományos konferencia

a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara, a PTE Egyetemi Levéltár és a
MTA PAB Város- és Helytörténeti Munkabizottság szervezésében
(egyben a PTE Egyetemi Levéltár XIX. levéltári konferenciája)

 

Időpont: 2022. október 5–7.
Helyszín: Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza
(7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 44.)

Program (itt letölthető):

Szerda (10.05.)

15:00 KÖSZÖNTŐK:
Prof. Dr. Miseta Attila, a PTE rektora
Prof. Dr. Fedeles Tamás, a PTE rektorhelyettese, a Centenáriumi Programirányító Bizottság elnöke
Prof. Dr. Heidl György, a PTE BTK dékánja
Prof. Dr. Font Márta, a Pécsi Akadémiai Bizottság alelnöke
 
I. SZEKCIÓ: EURÓPAI ÉS MAGYAR FELSŐOKTATÁS A HOSSZÚ 19. SZÁZADBAN
elnök: Fedeles Tamás DSc (egyetemi tanár, PTE BTK Történettudományi Intézet)
16:00 Dr. habil. Szögi László CSc (c. egyetemi tanár, ny. főigazgató, ELTE Könyvtár és Levéltár): Magyarországi felsőoktatási intézmények az egyetemek európai hálózatában
16:40 Schwendtner Tibor DSc (egyetemi tanár, EKKE Filozófia Tanszék): Weszely Ödön és a német egyetemi hagyomány
17.20 vita

Csütörtök (10.06.)

II. SZEKCIÓ: FOLYTONOSSÁG ÉS MEGSZAKÍTOTTSÁG: AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ
ÉS KLEBELSBERG ÚJ RENDSZERE
elnök: Dr. habil. Hornyák Árpád (egyetemi tanár, PTE BTK Történettudományi Intézet)
8:30 Bevezető előadás: Ujváry Gábor CSc (intézetvezető, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár; főiskolai tanár, tanszékvezető, Kodolányi János Egyetem): „Kultúra nélkül nincs Magyarország”. Klebelsberg Kuno útja a kultuszminiszterségig
9:00 Dévényi Anna PhD (Mathias Corvinus Collegium, Debreceni Képviselet): Korszakváltás és nemzetépítés - Kornis Gyula, a klebelsbergi oktatáspolitika spiritus rectora
9:20 Dr. habil. Gőzsy Zoltán (egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet; igazgató, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára): Levéltárak és levéltárügy Klebelsberg korában
9:40 vita
10:00–10:30 kávészünet
 
III. SZEKCIÓ: EGYETEMVÁROS – EGYETEM ÉS VÁROS
elnök: Ujváry Gábor CSc (intézetvezető, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár; főiskolai tanár, tanszékvezető, Kodolányi János Egyetem)
10:30 Bevezető előadás: Dr. habil. Pilkhoffer Mónika PhD (egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet): Változó hátszéllel: A vidéki egyetemek infrastrukturális különbségei
11:00 Vajda Tamás (levéltárvezető, SZTE Egyetemi Levéltár): Város és egyetem Szegeden
11:20 Lengvári István (igazgató, PTE Egyetemi Levéltár): Város és egyetem Pécsett
11:40 Molnár László PhD (igazgató, SE Központi Levéltár): Fejlesztés és stagnálás. A Testnevelési Főiskola és a budapesti orvoskar Klebelsberg minisztersége idején
12:00 vita
12:30–14:00 ebédszünet
 
IV. SZEKCIÓ: POLITIKA ÉS EGYETEM
elnök: Dr. habil. Vitári Zsolt PhD (intézetvezető, PTE BTK Történettudományi Intézet)
14:00 Bevezető előadás: Dr. habil. Kerepeszki Róbert PhD (egyetemi docens, DE BTK Történelmi Intézet): A „tudomány fellegvárából” közéleti „csatatér” – Az egyetem mint a politizálás színtere a Horthy-korban
14:30 Vonyó József DSc (c. egyetemi tanár, PTE BTK Történettudományi Intézet): Gömbös Gyula és Klebelsberg Kuno díszdoktori címe – szakmapolitikai kapcsolataik tükrében
14:50 Raposa Vivien (PhD hallgató, PTE BTK Történettudományi Intézet): A pécsi egyetemisták politikai megmozdulásai a két világháború között
15:10 vita
15:30–16:00 kávészünet
 
V. SZEKCIÓ: A HALLGATÓSÁG ÉS MOBILITÁSA A KORSZAKBAN
elnök: Zsidi Vilmos (levéltárvezető, BCE Egyetemi Levéltár)
16:00 Bevezető előadás: Dr. habil. Zeidler Miklós PhD (egyetemi docens, ELTE BTK Történeti Intézet; tudományos főmunkatárs, ELKH BTK Történettudományi Intézet): Az egyetemi numerus clausus végrehajtása – a felvételi eljárások tanulságai
16:30 Kissné Bognár Krisztina (levéltárvezető, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár): Intézmények közötti hallgatói mobilitás a mezőgazdasági felsőoktatásban a két világháború közötti időszakban
16:50 Árvai Tünde (egyetemi tanársegéd, DE BTK Történelmi Intézet): Az Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesülete
17:10 vita

Péntek (10.07.)

VI. SZEKCIÓ: OKTATÓK, PROFESSZOROK
elnök: Molnár László PhD (igazgató, SE Központi Levéltár)
8:30 Bevezető előadás: Dr. habil. Kiss Zsuzsanna PhD (intézetigazgató, egyetemi docens, ELTE TáTK Szociológia Intézet): A hazai tudáselit kutatások helye a nemzetközi és a magyar elitkutatási hagyományban
8:50 Szeberényi Gábor (főigazgató, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont): „Tomiban ősz van.” A pécsi (bölcsész)professzori kinevezés biográfiai helyiértéke (Holub József és Halasy- Nagy József példáján)
9:10 Zsidi Vilmos (levéltárvezető, BCE Egyetemi Levéltár): Tanári karrierlehetőségek és karrierpályák az új Közgazdaságtudományi karon az 1920-as években
9:30 Balogh Ágnes PhD (egyetemi docens, PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék): Irk Albert, a pécsi egyetem első büntetőjogász professzora
9:50 vita
10:10–10:40 kávészünet
 
VII. SZEKCIÓ: EMLÉKEZET ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI PREZENTÁCIÓ
elnök: Dr. habil. Pilkhoffer Mónika PhD (egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet)
10:30 Bevezető előadás: Polyák Petra PhD (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára): Egyetem Pécsett vagy pécsi egyetem? Történeti és emlékezeti narratívák az egyetemtörténet-írásban
11:00 Kohári Gabriella (segédlevéltáros, PTE Egyetemi Levéltár): Életpálya töredékekben: Vargha Damján hagyatékának rekonstrukciója és forrásértéke két közgyűjteményből
11:20 Pálmai Dóra (könyvtáros, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont): A „Pécs – Debrecen – Szeged. Klebelsberg Kuno és a magyar felsőoktatás” című kiállítás készítése
11:40–12:00 vita
 

A konferencia ideje alatt a Levéltár zárva tart!

Címkék: konferencia

Levéltári Nap 2021

2021. november 23.

Meghívó

 

a PTE Egyetemi Levéltár XVIII. levéltári napi konferenciájára:

"Felsőoktatás Trianon után"

 

 

 

Helyszín: Tudásközpont (Universitas utca 2/a), nagy konferenciaterme (-1. szint)
Időpont: 2021. november 25. 9:00 és 13:00 óra között
 

Program:

 

A konferenciát köszönti és megnyitja:
Felinger Attila DSc (akadémikus, egyetemi tanár, tudományos és innovációs rektorhelyettes, PTE)
9.45–11.00 Elnök: Vonyó József DSc (c. egyetemi tanár, PTE)
9.45 Fedeles Tamás PhD Dr.habil (egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes, PTE)
„A múltból a jövő felé – A modernkori pécsi felsőoktatás első száz esztendeje, 1923–2023.”
Centenáriumi programsorozat a Pécsi Tudományegyetemen
10.05 Kaposi Zoltán DSc (egyetemi tanár, PTE KTK)
Pécs gazdasági helyzete az 1920-as években
10.25 Molnár László PhD (levéltárvezető, SE Központi Levéltár)
Száműzöttként a fővárosban. Három orvoskar együttes ülése 1920 végén
10.45 Kovács Adrienn (Hume scholar, Maynooth University, National University of Ireland)
Az Erzsébet Tudományegyetem és a két világháború közötti kulturális diplomácia
11.05–11.30 kávészünet
11.30 elnök: Batalka Krisztina (főlevéltáros, levéltárvezető, BME Levéltár)
11.30 Vajda Tamás (főlevéltáros, levéltárvezető, SZTE Levéltára)
A kolozsvári egyetem Szegedre kerülése: politikai egyeztetések és szervezési folyamatok 1919–1921 között
11.50 Osváth Zsolt (főlevéltáros, SE Központi Levéltár)
„A mi értékeink” – A szegedi tudományegyetem Diákvédő és Diákjóléti Irodája sajtómegjelenései 1923–1928
12.10 Zsidi Vilmos (főlevéltáros, levéltárvezető, Corvinus Egyetem Levéltára)
Ifj. Erődi-Harrach Béla a Közgazdaságtudományi Kar professzora 1920–1948
12.30 Rozs András (ny. főlevéltáros, MNL BaML)
A Turul Szövetség ideológiai irányvonalának változásai, 1943–1944
12.50–13.10 Kérdések, vita
 
A program itt letölthető.
 
Ezen a napon a Levéltár zárva tart!
Címkék: konferencia

Év Levéltára 2020

2021. április 12.

A Magyar Levéltárosok Egyesülete döntése értelmében, ebben az évben a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára veheti át az ÉV LEVÉLTÁRA 2020 szakmai díjat. A rangos elismerést – 2012. évi alapítása óta immár kilencedik alkalommal – az adott évben kiemelkedő szakmai tevékenységet folytató levéltári intézménynek ítéli oda a zsűri. A díj átadása egyben a Nyitott Levéltárak programsorozat központi rendezvénye. Az ünnepélyes díjátadásra a COVID 19 vírus miatt kialakult veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedések miatt sajnos rendhagyó módon, online formában kerül sor

 

2021. április 13-án 10 órakor.

 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete bíráló bizottsága a beérkezett pályázatok alapján egyhangúan a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának ítélte oda a díjat. Döntésük indoklásában kiemelték, hogy a PTE Egyetemi Levéltára másfél évtizede magas színvonalon végzi szakmai munkáját, kiemelkedő a beágyazottsága az egyetemi életbe és kutatásba. Magas szintű tudományos munkát végez, amelyet számos általuk készített kiadvány, kiállítás és konferencia igazol.

 

A díjátadáson Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora köszönti a vendégeket. Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és Szóllás Péter, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály vezetője szintén jelezte részvételét. A díjátadást követően egy imázs filmet és egy kisfilmet tekinthetnek meg, majd konferenciával folytatódik a rendezvény. A tanácskozás előadásairól a meghívóból tájékozódhat.

 

Az érdeklődők a Magyar Levéltárosok Egyesülete Youtube csatornáján élőben követhetik a rendezvényt.

 

A rendezvény programja itt olvasható.

Címkék: konferencia, díjak, kitüntetés

Levéltári Nap 2020

2020. november 11.

Meghívó

a PTE Egyetemi Levéltár XVII. levéltári napi konferenciájára:

Felsőoktatási intézményeink külkapcsolatai a 20. században

Időpont: 2020. november 12. 9:00 és 13:00 óra között


A lebonyolítás a járványhelyzetre való tekintettel: online, Microsoft Teams alkalmazásbanhttps://bit.ly/3eovcES

 

Program:

 

Kövér György
az MTA levelező tagja, professor emeritus, ELTE BTK Történeti Intézet
Külföldi ösztöndíjas lét – személyes források tükrében
Tarrósy István
egyetemi docens, PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék és Afrika Kutatóközpont
Solymári Dániel, doktorandusz, PTE IDI Politikatudományi Program
Az 1960-as évek pragmatikus külpolitikájának hatása a magyar felsőoktatásra, különösen a Pécsi Orvostudományi Egyetemre
Zsidi Vilmos
levéltárvezető, Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára
A budapesti Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar (1920–1934) tanárainak külföldi kapcsolatai
Kovács Adrienn
Hume scholar, Maynooth University, National University of Ireland
Anyanyelvi lektorok és előadók szerepe a magyar egyetemek kulturális külkapcsolataiban (1921–1941)
László Szabolcs
PhD candidate, Indiana University, Bloomington
„Az új kalandozások kora”: A Kulturális Kapcsolatok Intézete és Amerika (1962–1980)
Horváth Zsolt
doktorandusz, ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola
Kézivezérelt nemzetköziesítés. A Magyar Népköztársaság nemzetközi törekvéseinek hatása a magyar felsőoktatásra az Eötvös Loránd Tudományegyetem példáján
Homor Péter
levéltáros, Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár
A győri műszaki főiskola nemzetközi kapcsolatai működésének első tíz évében (1968–1977)
Gönczi Andrea
könyvtáros, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
„Mi egy kicsit kivételezettek voltunk.” A POTE oktatóinak külföldi kutatási lehetőségei az 1970-es és 1980-as években
Halász Imre
professor emeritus, Budapesti Gazdasági Egyetem
A BGE Gazdálkodási Karának (és jogelődeinek) nemzetköziesítési törekvései és behatárolt lehetőségei (1971–2020)
Címkék: konferencia

PhD disszertáció

2020. szeptember 30.
 
 
Múlt héten védte meg summa cum laude minősítéssel

Polyák Petra

kollégánk PhD disszertációját.
 
Gratulálunk a bírálatok szerint is kiemelkedő tudományos értékű munkához!
 
 
Kép: Fortepan / Karabélyos Péter
Címkék: előadás

Oldalak

You shall not pass!