Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi Levéltár

 

 

Levéltári blog

140 éve született Reuter Camillo

2014. február 11.

140 éve született Resicabányán Reuter Camillo, az elmekórtan professzora, egyetemi tanár. 1901-ben kapott orvosi diplomát Budapesten, majd az egyetem elme- és idegklinikáján lett tanársegéd. A világháború idején a zágrábi helyőrségi kórházparancsnokaként dolgozott. 1917-ben az elme- és idegkórtan tárgykörből szerzett magántanári képesítést Budapesten. 1918-tól az ETE orvosi karán oktatott. A pécsi Ideg- és Elmeklinika alapító igazgatója (1924-1946). Az 1925/26., 1926/27., 1927/28., valamint az 1943/44. tanévben is betöltötte az orvosi kar dékáni tisztét. 
Orvosi, oktatói munkája mellett ismert természetbarát, növény-, könyv- és ex libris-gyűjtő volt, de gyűjtötte pszichiátriai ápoltak művészeti alkotásait is. A két világháború között mintegy 2000 – főként mániás depresszióban vagy skizofréniában szenvedő betegtől származó – rajzot és festményt gyűjtött, rendszerezett és látott el kórtörténeti leírással. (A gyűjtemény tudományos feldolgozását az ötvenes években Jakab Irén végezte el, monográfiáját 1956-ban francia és német nyelven is publikálta, mely az első lépcsőként szolgált hazai művészetterápia gyakorlati bevezetéséhez.) Reuter 1945-ben vonult nyugdíjba, ekkor több száz tudományos kötetet adományozott az Ideg- és Elmeklinika könyvtárának.
1954. december 5-én, Pécsett hunyt el.

A képen látható festmény Gábor Jenő műve.

150 éve született Hodinka Antal

2014. január 13.

 150 éve született Hodinka Antal akadémikus, történész, az Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karának egyetemi tanára. 

1923 és 1934 között az Egyetemes Történeti Tanszék vezetője, az 1926/27. tanévben bölcsészkari dékán, majd 1932/33-ban az ETE rektora. Kutatásai a magyar-szláv kapcsolatok, valamint a ruszinok történetén túl Pécs város történetére is kiterjedtek. 1934-ben vonult nyugdíjba, tudományos munkásságát ezt követően Budapesten folytatta, 1941-től a Kárpátaljai Tudományos Társaság elnöke lett (1943-ig). 1946. július 15-én hunyt el Budapesten.

2004-ben az Országos Ruszin Önkormányzat a ruszin anyanyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzése terén kiemelkedő teljesítményt elérők díjazására Hodinka Antal-díjat alapított, s ugyanebben az évben tiszteletére emléktáblát helyeztek el a Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti épületének falán. 

Dr. Entz Béla prorektor az 1932/33. tanév zárásakor e szavakkal tolmácsolta az Egyetemi Tanács köszönetét a tanév leköszönő rektorának, Hodinka Antalnak: „[Entz] rövid visszapillantást vet a Tanács ez évi ténykedésére és örömmel állapítja meg, hogy az mindvégig a legteljesebb összhangban folyt le. Hogy ez így sikerült (…), ebben az érdem oroszlánrésze az egyetem Rector Magnificusáé, aki tapintatos, körültekintő és határozott magatartással vezette a múltakhoz hasonlóan nehéz ügyekkel foglalkozó e tanévi tanácsüléseket és hidalta át az időközönként felmerülő ellentéteket. Az Ő céltudatos munkájának eredménye, hogy az egyetem a jövő tanévben is mind a négy tudománykarral...

Tovább a teljes cikkre

Karácsonyi gondoskodás

2013. december 20.

Az Erzsébet Tudományegyetem Menzája 1937 karácsonyán nem feledkezett meg azokról a szegénysorsú hallgatókról, "akik a karácsonyi ünnepek alatt Pécsett maradnak és sehova meghíva nincsenek". A gyertyagyújtásra pontosan kellett érkezni.

Az Erzsébet Tudományegyetem gondoskodásának e kedves mementójával (is) kívánunk minden látogatónknak békés, boldog Karácsonyt és sikeres új évet!

 

Tankok 1956-ban a pécsi 48-as téren

2013. november 04.

1956. november 4-én hajnali 5 órakor a szovjet csapatok körülzárták az orvostanhallgatók kollégiumát, a volt Mór-Kollégiumot és felszólították az egyetemistákat fegyverletételre, amire 9 órakor, a túlerőt figyelembe véve sor is került. A másik egyetemi zászlóalj azonban felvette a harcot: a jogászokból, tanárképzős hallgatókból és a hozzájuk csatlakozó munkásokból és pécsi polgárokból kialakult "Mecseki Láthatatlanok" az erdőbe vonulva érzékeny veszteséget okozott néhány napig a szovjet csapatoknak.

Forrás: Rozs András: A „mecseki láthatatlanok" és a munkástanácsok utóvédharcai. Baranya történelmi közlemények 3. (2008) 167-168.

 

Érdekességek a Levéltárban: a Coué-inga

2013. október 22.

A PTE Egyetemi Levéltár iratai között olykor fényképek, plakátok és - meglepetésünkre - kisebb tárgyak is megbújnak. A képen látható ún. Coué-ingát az Erzsébet Tudományegyetem Középiskolai Tanárképző Intézetének iratanyagában találta egy kutatónk. Az iratanyag több pedagógiai kísérlet leírását, magyarázó táblákat és segédanyagokat is tartalmaz, köztük a francia gyógyszerész és pszichológus Emil Coué (1857-1926) önszuggeszciós gyakorlatának elvégzéséhez szükséges ingát. A kísérlet lényege, hogy úgy vegyük kezünkbe az ingát, hogy a mutató pontosan a kereszteződési pont felett legyen. Kezünket nyugodtan, de mozdulatlanul tartva gondoljuk arra, hogy az inga az A-B vonalon leng. A kísérlet útmutatója szerint, ha erősen koncentrálunk, azt fogjuk tapasztalni, hogy az inga kileng A-B irányba. A kísérlet tetszés szerint bővíthető, ha azt képzeljük, hogy az inga a C-D vonalon leng, vagy éppen kört ír le. Coué elmélete szerint az ingagyakorlat azt bizonyítja, hogy gondolataink, ha erősen koncentrálunk, valósággá válnak. A jobboldali képen éppen kollégánk végzi a kísérletet.

 

Az Erzsébet Tudományegyetem pécsi megnyitásának jubileuma

2013. október 14.

„Úgy szeretjük elgondolni, hogy 1923. okt. 14. fontos dátum lesz Pécs kulturális életében. A béke idején annyiszor magunknak vindikált egyetem, amelyért a megszállás után annyi lépést tettünk, s amelyért mi pécsiek annyi áldozatot hoztunk, ünnepélyes keretek között megnyílik."
Az egyetem megnyitása. Pécsi Est, 1923. október 14.

 

87 éve született Földvári József (1926-2009)

2013. október 09.

1926. október 9-én született a Somogy megyei Attalán Földvári József, a PTE professor emeritusa, egykori rektora. 1951-ben szerzett oklevelet a pécsi jogi karon, egyetemi oktatói és tudományos pályáját azonban már hallgatóként megkezdte a Büntetőjogi Tanszéken, melynek utóbb évtizedeken keresztül vezetője volt. 1954-től kezdődően számos büntetőjogi és kriminológiai tárgyú monográfiája, tankönyve és dolgozata jelent meg, a hetvenes években pedig részt vett a Büntető Törvénykönyv kidolgozásában. A Minisztertanács által 1989-ben a koncepciós perek felülvizsgálatára létrehozott bizottság társelnökeként a jogász albizottságot vezette. Több mint fél évszázados oktatói pályafutása során jogászok generációit oktatta.
1971 és 1974 között a PTE Állam- és Jogtudományi Karának dékán-helyettese, majd 1974 és 1975 között dékánja. Három rektori cikluson keresztül, 1975-től 1984-ig az egyetem rektoraként működött. Rektori tevékenységének időszakában kezdődött el az akkor egy karral rendelkező egyetem újabb karokkal való bővítése, a pécsi felsőoktatási intézmények integrációjának folyamata. Döntő szerepe volt a Pécsi Tanárképző Főiskola egyetemi karrá válásában, s az egyetemi tanárképzés beindításában.
A JPTE szenátusától 1996-ban több évtizedes oktatói munkásságáért, a büntetőjog területén nyújtott kimagasló tudományos teljesítményéért, rektori egyetemszervező tevékenységéért professor emeritus címet kapott.

1993-ban az Bayreuth-i Egyetem a „doctor honoris causa” címet adományozta Földvári Józsefnek. Az Universitas TV ez alkalomból készített interjúja megtekinthető itt:

 

88 éve született Polányi Imre (1925-1999)

2013. október 03.

1925-ben ezen a napon született Ladamócon Polányi Imre történész, egyetemi tanár. Történelem szakos diplomáját 1951-ben szerezte a budapesti tudományegyetemen. 1956-ig a JATE-n tanított, majd a Szegedi Tanárképző Főiskolán, ahol 1961 és 1969 között a Történelem Tanszéket vezette. 1969-ben – ahogy nekrológjában Huszár Zoltán fogalmazott – az 1968-as „polgári tavaszhoz” való „a hivatalos elvárásoknak nem megfelelő” viszonyulása miatt a nyíregyházi tanárképző főiskolára került, majd 1972-től Pécsett oktatott. A Történelem Tanszék, majd széttagolódásával a Modernkori Történeti Tanszék vezetője volt, összesen 14 évig. Ormos Máriával együtt döntő szerepet játszott a pécsi egyetemi történészképzés megteremtésében, meghatározó tagja volt az 1993-ban induló PhD-programnak. 

 

 

Fő kutatási területe Kelet-Közép-Európa története volt, kutatásai során elsősorban a népek együttélésének kérdéseivel, többek között a felvidéki magyarok és magyarországi szlovákok történetével is foglalkozott. Neves tudományszervező volt, nevéhez fűződik a „Szigetvári Konferenciák” létrehozásának gondolata, és számos a térség történetével és a Kelet- és Közép-Európai nemzetiségek problémáival foglalkozó nemzetközi tudományos tanácskozás szervezése. Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága szakbizottsági elnöke, valamint a Pécs Története Alapítvány kuratóriumának elnöke volt, egyetemi tanár, 1995-től professor emeritus.

Egykori tanítványa, Huszár Zoltán így emlékezett rá:

„Igazi közéleti ember volt, aki nemcsak Pécs szellemi életében vett...

Tovább a teljes cikkre

37 éve kezdődött meg az oktatás a Pécsi Tanárképző Főiskola II. számú Gyakorló Általános Iskolájában

2013. szeptember 06.

1976. szeptember 6-án kezdődött meg az oktatás a Pécsi Tanárképző Főiskola II. számú Gyakorló Általános Iskolájának (ma PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola) első ütemben elkészült épületszárnyában. Az Őz utcai épület 1977 nyarára készült el teljesen.

Tanévnyitó az Erzsébet Tudományegyetemen

2013. szeptember 02.

 

Tanévnyitó az Erzsébet Tudományegyetemen (1930. szeptember 17.) 

A kép forrása: eKéPEK, a eredetiben megtekinthető a Történeti Gyűjtemények Osztályán (http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac.kep/CorvinaWeb?action=onelong&recnum=795486&pos=1)

 

Oldalak

You shall not pass!